Breaking News : ศาลปกครองกลาง ไม่รับฟ้องคดีแบน 3 สารเคมีอันตราย

01 พ.ย. 2562 เวลา 12:44 น.

ติดตามข่าวสารwได้ที่ https://www.springnews.co.th

วันนี้ (1 พ.ย. 62) ที่ศาลปกครองกลาง ถ.แจ้งวัฒนะศาลมีคำสั่งไม่รับฟ้อง คดีหมายเลขดำ ส.26/2562 น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร ประธานเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง พร้อมด้วยเครือข่ายเกษตรกร 6 จังหวัด 1,091 คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย ,คณะกรรมการ ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากกรณีคณะกรรมการวัตถุอันตราย ได้ออกคำสั่งเมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 ให้ยกเลิกการใช้สารเคมีป้องกัน กำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ชนิดได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเสต และ คลอร์ไพรีฟอส

พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉิน เพื่อทุเลาการบังคับตามมติดังกล่าว ที่กำหนดจะให้เริ่มแบนสามเคมีทั้ง 3 ชนิด ในวันที่ 1 ธ.ค.62 ไว้เป็นการชั่วคราว ซึ่งผู้งฟ้องทั้ง 1,091 บรรยายฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องที่ 1 มีมติในการประชุมครั้งที่ 41-9/2562 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 เห็นชอบตามที่กรมวิชาการเกษตร เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 คือ วัตถุอันตรายที่ห้ามมิให้มีการผลิต การนำเข้า การส่งออก หรือการมีไว้ในครอบครอง และผู้ถูกฟ้องที่ 2 มีมติในการประชุมครั้งที่ 4/2560 ให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายดังกล่าว เป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ถูกฟ้องที่ 3 ไม่มีมาตรการในการเยียวยาเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากมติของผู้ถูกฟ้องที่ 1-2 ดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย

โดยศาลปกครองกลาง พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต , คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 นั้น พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 18 วรรคสอง กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ร่วมกันระหว่างผู้ถูกฟ้องที่ 1 กับ รมว.อุตสาหกรรมโดยการออกเป็นประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อมติของผู้ถูกฟ้องที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 41-9/2562 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.62 เป็นเพียงมติเห็นชอบตามข้อเสนอ ของกรมวิชาการเกษตรที่ขอให้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดของวัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต จากวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 โดยกรมวิชาการเกษตรจะต้องไปจัดทำร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้วนำร่างประกาศดังกล่าวมาเสนอผู้ถูกฟ้องที่ 1 ในการประชุมครั้งต่อไป มติของผู้ถูกฟ้องที่ 1 ดังกล่าวจึงเป็นเพียงขั้นตอนการเตรียมการที่จะจัดให้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ยังไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (1) ประกอบกับมาตรา 72 วรรคหนึ่ง (1) พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 เช่นเดียวกับมติของผู้ถูกฟ้องที่ 2 ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 ที่มีมติให้ยกเลิกการใช้วัตถุอันตรายไกลโฟเซต คลอร์ไพริฟอส และพาราควอต ก็เป็นเพียงการเสนอความเห็นไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูงตามคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2383/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง ลงวันที่ 26 ธ.ค.59 เท่านั้น ไม่มีผลทางกฎหมายเป็นกฎ คำสั่ง หรือการกระทำอื่นใดของฝ่ายปกครองที่จะนำมาฟ้องขอให้ศาลปกครองมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนได้เช่นกัน

จึงไม่อาจรับคำฟ้องของผู้ฟ้องทั้ง 1,091 คน ไว้พิจารณาได้ และไม่จำต้องวินิจฉัยตามคำขอเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาของผู้ฟ้องดังกล่าว ดังนั้น ศาลปกครองกลาง จึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด