svasdssvasds

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หนุนเกษตรกรไทย

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หนุนเกษตรกรไทย

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm โชว์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรสร้างผลผลิตทางการเกษตรให้ดียิ่งขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน ชวนมาดูเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาใช้พัฒนาการเกษตรไทย

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm โชว์การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร ซึ่งเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยให้มีผลผลิตและมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร , ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร และ นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์งานเกษตร 

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หนุนเกษตรกรไทย ประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตรของ Kubota Farm

นวัตกรรมการจัดการดิน ด้วยการสำรวจ วิเคราะห์ดิน และจัดรูปแบบการเพาะปลูกตามความลาดชัน ช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดสรรการใช้ประโยชน์พื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเหมาะสม

ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมของ Kubota Farm 

สยามคูโบต้า ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมเกษตร ที่ช่วยเติมเต็มการทำเกษตรให้มีความแม่นยำ สะดวกสบาย ลดต้นทุน และเพิ่มคุณภาพผลผลิต

เช่น นวัตกรรมอัจฉริยะ (KIS) ,โดรนการเกษตร ที่จะช่วยให้การฉีดยาพืชผักต่างๆ มีความแม่นยำ และลดต้นทุนในการใช้แรงงาน , รถปลูกผักคูโบต้า ที่มีระบบ Sensing Roller ช่วยตรวจสอบความสม่ำเสมอและปรับสมดุล เพิ่มคุณภาพการปลูกผัก หรือ รถเที่ยวนวดข้าวพร้อมระบบตรวจวัดปริมาณผลผลิต ตรวจสอบสถานะต่างๆได้

 

นวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์งานเกษตร 

สยามคูโบต้า ช่วยให้เกษตรกรสามารถจัดการพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านองค์ความรู้การเกษตรครบวงจรที่เรียกว่า KAS ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูกโดยใช้แนวคิดเกษตรทฤษฏีใหม่ การปลูกข้าวแบบปลอดนาหว่าน การทำเกษตรปลอดการเผา รวมถึงแอปพลิเคชั่นปฏิทินการเพาะปลูก และการออกแบบฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ 

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หนุนเกษตรกรไทย นอกเหนือไปจากนั้น สยามคูโบต้า ยังได้พัฒนา Kubota Digital Platform ที่ประกอบไปด้วย KUBOTA Smart Application ที่จะช่วยให้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและแนะนำวิธีการบำรุงรักษา, ปฏิทินการเพาะปลูก ที่ช่วยวางแผนการเพาะปลูกและแจ้งเตือน, KUBOTA Store แอปพลิเคชั่นที่สามารถสั่งสินค้า อะไหล่ต่างๆได้อย่างสะดวกสบาย

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หนุนเกษตรกรไทย Kubota Farm เป็นการผนึกกำลัง 2 ผู้นำอย่าง SCG และ Kubota ด้วยทุนจดทะเบียน 3,114 ล้านบาท ซึ่งถือว่าในอนาคตจะมีการพัฒนาและศึกษานวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตรเพิ่มขึ้นอีก โดยปัจจุบันทาง Kubota Farm ได้เปิดโอกาสให้เกษตรกรไทยมาร่วมอบรม เพิ่มความรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่อบรมเกษตรครบวงจร (KAS Training Zone)

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หนุนเกษตรกรไทย

โดยสยามคูโบต้า ยังได้นำเสนอโครงการอีกมากมาย เช่น วิจัยเกษตรครบวงจร (KAS Research Zone) , พื้นที่สร้างประสบการณ์การเกษตรต่างๆ ที่สามารถให้เข้ามาทดลองใช้เครื่องจักรต่างๆได้จริง​ , ปรึกษาเกษตรครบวงจร (KAS Consultant Zone) ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรเข้ามารู้จักเทคโนโลยีการทำเกษตรอย่างครบวงจร

สยามคูโบต้า เปิด Kubota Farm เทคโนโลยี-นวัตกรรมเพื่อการเกษตร หนุนเกษตรกรไทย อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของ Kubota Farm ที่มีความน่าสนใจมากคือ การนำเสนอวิธีการปลูกพืชแบบใหม่ เช่น การปลูกพืชแซมระหว่างแถวปลูก ช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน , เกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำแนวทางมาใช้ในพื้นที่ 10-15 ไร่ให้เกิดประโยชน์สูงสูด และอื่นๆอีกมากมายกว่า 10 จุด

Kubota Farm เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาการเกษตรนวัตกรรมสมัยใหม่ที่ได้นำใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยให้การทำเกษตรง่ายและสะดวกขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มผลผลิตให้ดียิ่งขึ้นกว่าเกษตรยุคก่อน

 

related