svasdssvasds

ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี64

ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี64

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คาดการณ์ ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี 2564

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ เปิดเผยถึงผลการวิจัยทางธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจเด่น ธุรกิจร่วง และธุรกิจที่มีความเสี่ยง ในปี 2564 ว่า ศูนย์ได้พิจารณาธุรกิจเด่น ธุรกิจร่วงจากข้อมูลด้านต่างๆ เช่น การนำเข้า-ส่งออก การปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ข้อมูลการผลิต ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ-ผู้บริโภค เป็นต้น และมีเกณฑ์การพิจารณาโดยการให้คะแนนด้านต่าง ๆ เช่น ยอดขาย ต้นทุน กำไร ผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยง ฯลฯ รวม 100 คะแนน  

ธุรกิจดาวรุ่ง-ดาวร่วง ปี64