svasdssvasds

“วราวุธ” ชูนโยบายจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

“วราวุธ” ชูนโยบายจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชูนโยบายจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) บรรยายหัวข้อ “Environment and Thailand’s tourism” ในงาน SKAL International Bangkok first Business Luncheon Talk of the year 2023 ณ โรงแรมชาเทรียม เรซิเดนซ์ สาทร กรุงเทพฯ ตอกย้ำความสำคัญของภาคการท่องเที่ยว ในการสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ ควบคู่กับการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG และการบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

“วราวุธ” ชูนโยบายจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

นายวราวุธ ได้กล่าวว่า ประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมที่น่าสนใจ ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนได้ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เช่น กลุ่มป่าแก่งกระจานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งล่าสุดของประเทศไทย และอุทยานธรณีสตูลซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกของไทย โดยในอนาคตประเทศไทยจะเสนอหมู่เกาะอันดามัน และอุทยานธรณีโคราชเป็นแหล่งมรดกโลกต่อไป

“วราวุธ” ชูนโยบายจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG

นอกจากนี้ ยังได้กล่าวถึงนโยบายด้านการจัดการอุทยานแห่งชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อมุ่งสู่การสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ อาทิ การจองคิวเข้าอุทยานแห่งชาติผ่านแอปพลิเคชัน QueQ และการจำหน่ายบัตรในรูปแบบ e-ticket การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอุทยานแห่งชาติภายใต้แนวคิดอารยสถาปัตย์ (Universal Design) การส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การมอบรางวัล Green national park และ Green Hotel เพื่อกระตุ้นภาคธุรกิจให้หันมาสนใจการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงข้อกำหนดที่ห้ามทำในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อให้ภาคการท่องเที่ยวได้รับรู้และนำไปเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าใจ และกระตุ้นการท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำให้เพิ่มมากขึ้น เช่น การห้ามสูบบุหรี่บนชายหาด การงดใช้ถุงพลาสติกและโฟมในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

related