svasdssvasds

เปิดโต๊ะคุย ว่าที่นายก-GISTDA เตรียมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้คนไทย ขณะโลกรวน

เปิดโต๊ะคุย ว่าที่นายก-GISTDA เตรียมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้คนไทย ขณะโลกรวน

ทำทันที! ว่าที่นกยก เปิดโต๊ะคุย GISTDA หารือร่วมใช้เทคโนโลยีแก้ปัญหาภัยพิบัติ และวางแผนเกษตรกรรม ให้กับคนไทย ท่ามกลางการปรับตัวรับมือโลกรวน

วันนี้ 11 ก.ค. 2566 นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และคณะ ประกอบด้วยนางสาวศิริญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคฝ่ายนโยบาย นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล และนายไชยสัจ ว่าที่ ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมภารกิจของ GISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

เปิดโต๊ะคุย ว่าที่นายก-GISTDA เตรียมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้คนไทย ขณะโลกรวน โดยมีจุดประสงค์เพื่อหารือถึงศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมและภูมิสารสนเทศของ GISTDA ในการสนับสนุนเชิงนโยบายเพื่อการบริหารจัดการปัญหาสำคัญของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โดยมุ่งเน้นไปยังการใช้นวัตกรรมจัดการกับปัญหาฝุ่น PM2.5 อุทกภัย ภัยแล้ง การเกษตร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยหวังว่าจะสามารถใช้ศักยภาพของเทคโนโลยี GISTDA ในการประเมินพื้นที่ที่เสี่ยงภัยพิบัติได้ และสามารถคาดการณ์ผลผลิตทางการเกษตรเพื่อให้มีการวางแผนการผลิตและบริหารจัดการการเกษตรรายแปลงที่เหมาะสมได้

เปิดโต๊ะคุย ว่าที่นายก-GISTDA เตรียมแก้ปัญหาภัยพิบัติให้คนไทย ขณะโลกรวน

นอกจากนี้ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ GISTDA ยังได้เน้นย้ำถึงความสำคัญกับภารกิจด้านอวกาศของไทย โดยได้มุ่งพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศที่ทันสมัยเพื่อสร้างโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ (New Space Economic) โดยผลักดันให้มีกฎหมาย ได้แก่ (ร่าง) พระราชบัญญัติ กิจการอวกาศ พ.ศ.... รวมถึงการพัฒนาแผนแม่บทอวกาศแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรมอวกาศที่ก้าวหน้า

อีกทั้ง ยังมุ่งพัฒนาดาวเทียมในประเทศไทย เพื่อให้สร้างขีดความสามารถจากภายในประเทศ การวิจัยเทคโนโลยีอวกาศเพื่อส่งเสริมให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการก่อสร้างท่าอวกาศยาน (Spaceport) เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนกฎหมายและนโยบายด้านอวกาศและภูมิสารสนเทศของประเทศไทยในระยะยาว

related