svasdssvasds

รู้จัก 3 หน่วยงานดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริมคนไทยใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

รู้จัก 3 หน่วยงานดิจิทัลภาครัฐ ส่งเสริมคนไทยใช้ประโยชน์จากดิจิทัล

เรื่องนวัตกรรมและเทคโนโลยี ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจ แต่เรามักไม่รู้ว่าหน่วยงานภาครัฐที่เน้นเรื่องดิจิทัลมีบริการและความโดดเด่นเรื่องใดบ้าง วันนี้เราจะมาทำความรู้จัก NECTEC, DEPA และ GISTDA กัน

Depa (สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล)

หน้าที่

 1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนหรือประกอบกิจการเกี่ยวกับอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
 3. ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับบุคคลอื่นในการพัฒนาอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัล
 4. ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
 5. เสนอแนะ เร่งรัด และติดตามการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือกฎระเบียบหรือมาตรการเกี่ยวกับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมดิจิทัลต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะด้าน หรือคณะกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนด
 7. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล
 8. ถือหุ้น เข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเข้าร่วมทุนกับบุคคลอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยงานตาม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผลงาน

 • จัดงานแข่งขัน Hack a Thailand
 • ผลักดันอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์
 • สำรวจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมต่างๆ
 • สนับสนุนสตาร์ทอัปไทย

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

Gistda สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน)

หน้าที่
บริการที่ปรึกษาและพัฒนาระบบฯ ที่ครบวงจรด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ มาใช้ในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การคาดการสถานการณ์ การวางแผน ประเมินผลกระทบ และการฟื้นฟู 9 ด้าน

ผลงาน : 
- แอปพลิเคชั่นเช็กฝุ่น
- โครงการ NASA ERTS-1 ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรดวงแรกของโลก
- ติดตามทำดาวเทียมเพื่อรับสัญญาณข้อมูล
- กักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าไม้วิเคราะห์ได้ด้วยภูมิสารสนเทศ

NECTEC ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

หน้าที่

 • วิจัย
 • วิเคราะห์
 • ทดสอบ
 • อบรม
 • สร้างความร่วมมือ

ตัวอย่างผลงาน

 1. Terahertz Imaging : สร้างภาพด้วยสัญญาณเทระเฮิรตซ์ ประยุกต์ใช้กับระบบสายพานลำเลียง
 2. Terahertz Device : เครื่องกำเนิดสัญญาณเทระเฮิรตซ์ 
 3. WiMaRC นวัตกรรมเพื่อการเกษตรยุคใหม่
 4. AI for Thai : พลิกโฉมดิจิทัลทรานฟอร์เมชันด้วยปัญญาประดิษฐ์
related