svasdssvasds

ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มมาตรฐาน “ตรวจวัดมลพิษ”ดันระบบวัดไทยสู่สากล

ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพิ่มมาตรฐาน “ตรวจวัดมลพิษ”ดันระบบวัดไทยสู่สากล

เพราะเรื่องมลพิษเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับคนไทย ดังนั้นกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) จึงจับมือสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานการตรวจวัดมลพิษและสิ่งแวดล้อม เสริมสร้างศักยภาพและความเชื่อมั่นในระบบการวัดของประเทศเทียบเท่าสากล

ทุกวันนี้มลพิษเกิดขึ้นได้ทุกทาง ส่วนหนึ่งมาฝีมือมนุษย์ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงขึ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้เร่งแก้ไขปัญหา โดยนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า คพ. มีภารกิจในการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการตรวจวัดการระบายมลพิษจากแหล่งกำเนิด รวมถึงนำข้อมูลไปใช้จัดทำแผนจัดการและควบคุมมลพิษ และการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ซึ่งภารกิจดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นไปตามมาตรฐานของประเทศและของนานาชาติ เครื่องมือมีความเที่ยงตรง มีกระบวนการเก็บข้อมูลหรือเก็บตัวอย่างที่ถูกต้อง เพื่อความถูกต้องน่าเชื่อถือ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้มว.ได้สนับสนุนการดำเนินงานคพ.จากการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งข้อตกลงฉบับล่าสุด (ระยะที่ 4) สิ้นสุดไปเมื่อปี 2565 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาได้ก่อประโยชน์กับคพ.โดยเฉพาะการพัฒนาการสอบเทียบเครื่องมือวัด และพัฒนาแนวทางปฏิบัติในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติเดียวกันทั่วประเทศ รวมทั้งการนำนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือไปใช้ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการตรวจวัดมลพิษและสิ่งแวดล้อม คพ. และ มว. จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นชอบร่วมกันในการพัฒนาด้านมาตรวิทยาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกันในช่วง 3 ปี

ยกมาตรฐานตรวจวัดมลพิษ

อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 จะครอบคลุมประเภทของมลพิษ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจวัดการระบายมลพิษทางอากาศจากแหล่งกำเนิด ด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำ ด้านการตรวจวัดระดับเสียงและความสั่นสะเทือน และด้านการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โดยให้ความสำคัญกับการสอบเทียบเครื่องวัดฝุ่นละออง PM2.5 แบบ low cost sensor เพื่อให้ประชาชนเฝ้าระวังค่าฝุ่นละออง และป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย

ด้านพลตำรวจโท พรชัย สุธีรคุณ ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ กล่าวว่า สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ มีบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ ที่สามารถสอบย้อนกลับไปยังหน่วยวัดมาตรฐานสากลได้ และมีนโยบายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านมาตรวิทยาผ่านกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ให้กับภาครัฐและเอกชนภายในประเทศ ซึ่งสามารถช่วยสนับสนุนภารกิจของกรมควบคุมมลพิษ ที่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือวัดทางวิทยาศาสตร์ ในการพัฒนามาตรฐาน

และกระบวนการตรวจวัดมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้สามารถกลับได้สู่มาตรฐานแห่งชาติและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลได้เป็นอย่างดี รวมทั้งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมควบคุมมลพิษ เพื่อให้ผลการตรวจวัดมีความถูกต้อง แม่นยำ  อันจะช่วยลดปัญหามลพิษ เพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนคนไทยโดยทั่วกัน

related