svasdssvasds

แก้ฝุ่น PM2.5 แก้ปัญหาจัดการน้ำ ภาระใหญ่ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อไทย

แก้ฝุ่น PM2.5 แก้ปัญหาจัดการน้ำ ภาระใหญ่ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อไทย

พรรคเพื่อไทยให้คำมั่น ผลักดันพ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อแก้ปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 และปฏิรูปการจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อรับมือผลกระทบภัยแล้ง โลกร้อน ย้ำเป็นภารกิจสำคัญด้านสิ่งแวดล้อมภายหลังจัดตั้งรัฐบาล

ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากฝุ่นควันพิษข้ามพรมแดน และภัยน้ำท่วมน้ำแล้งจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นับเป็นปัญหาสำคัญที่กระทบต่อประชาชนจำนวนมาก ที่ประเทศไทยกำลังเผชิญ พรรคเพื่อไทยได้กล่าวย้ำถึงแนวนโยบายในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยระบุว่า พรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล มุ่งมั่นที่จะแก้วิกฤตให้พี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าประเทศไทยและคนไทยจะเผชิญปัญหาฝุ่น PM 2.5 อีกครั้ง

เพื่อรับมือกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น พรรคเพื่อไทยย้ำว่า จะเร่งการผลักดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อเปิดทางไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ต้นตอ การสร้างความร่วมมือระหว่างทุกฝ่าย การเจรจากับประเทศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการวางโครงสร้างให้พร้อมต่อการรับมือ ไปพร้อมกับการมีมาตรการระยะสั้น อาทิ การเตือนค่าฝุ่น การอพยพและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกลุ่มเสี่ยง

แก้ฝุ่น PM2.5 แก้ปัญหาจัดการน้ำ ภาระใหญ่ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อไทย

ศรีโสภา โกฏคำลือ สส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่มีพรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเสร็จสิ้น สิ่งแรกที่ สส.เชียงใหม่จะทำคือฟื้นการท่องเที่ยวเชียงใหม่อย่างเต็มรูปแบบ เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับมาประเทศไทยในช่วงฤดูท่องเที่ยวปลายปีนี้ รวมถึงการแก้ไขปัญหาฝุ่นPM2.5 ด้วยการผลักดันพ.ร.บ.อากาศสะอาด เพื่อให้ลมหายใจชาวเชียงใหม่ และภาคเหนือกลับมาสะอาดอีกครั้ง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ด้านการแก้ปัญหาการจัดการน้ำ เป้าหมายสำคัญในการแก้ปัญหาของพรรคเพื่อไทยคือ ลดความรุนแรง น้ำต้อง “ไม่ท่วม ไม่แล้ง” และ “ประชาชนต้องมีน้ำดื่ม น้ำใช้” ตลอดปี พร้อมเร่งรัดเพิ่มพื้นที่ชลประทานจาก 35 ล้านไร่ เป็น 50 ล้านไร่ หรือ 40% ภายในปี 2570

พรรคเพื่อไทยย้ำว่า การจัดการน้ำจะต้องยึดหลักการ “น้ำต้องมีที่อยู่ที่ไป” นโยบายบริหารจัดการน้ำจะต้องดำเนินการเป็นลำดับ จากต้นน้ำ กลางน้ำ สู่ปลายน้ำให้เชื่อมต่อกัน รวมถึงสร้างทางระบายน้ำลงสู่ทะเล (Floodways) และช่องเชื่อมท่อทางน้ำหลักเพื่อการกระจายน้ำ (Flood Canal) เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม และสร้างเขื่อน ฝ่าย และแก้มลิง เพื่อเก็บน้ำหรือชะลอการไหลของน้ำในพื้นที่เหมาะสม

พรรคเพื่อไทยย้ำการจัดการน้ำต้องดำเนินการทั้งระบบ  ที่มาภาพ: กรมชลประทาน

ด้านการปรับปรุงชลประทาน พรรคเพื่อไทยเสนอรูปแบบการใช้ระบบน้ำใต้ดินทั้งบ่อตื้นและบ่อลึกเพื่อให้ประชาชนทุกครัวเรือนมีน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคพรี และจัดทำชลประทานบาดาลน้ำลึกระดับตำบลเพื่อการเกษตร พร้อมทั้งสนับสนุนให้ชุมชนและเกษตรกรรายครัวเรือน จัดทำแหล่งเก็บน้ำขนาดย่อมเพื่อเพิ่มการรองรับน้ำในฤดูฝน และฤดูน้ำหลาก และเพิ่มศักยภาพของการมีน้ำใช้ในฤดูน้ำแล้ง

นอกจากนี้ พรรคเพื่อไทยยังได้เสนอนโยบายด้านการจัดการและแก้ปัญหาทรัพยากรที่ดิน ภายใต้เจตนารมณ์ของพรรคเพื่อไทยคือ ประชาชนทุกคนต้องมีที่ดินเป็นของตนเอง และเกษตรกรทุกครัวเรือนจะมี ที่ดินทำกินอย่างพอเพียง โดยดำเนินการให้มีการออกโฉนดให้กับประชาชน 50 ล้านไร่ ทั่วประเทศ

เป้าหมายสำคัญอีกเป้าหมายหนึ่งคือ  การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่ดินโฉนด เพื่อแก้ปัญหาโลกร้อน นำสู่สภาวะเป็นกลางทางคาร์บอน และสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต

พรรคเพื่อไทยย้ำว่า การนำที่ดินที่รัฐไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเพิ่มมูลค่า โดยการจัดที่ดินทำกินอันจะก่อประโยชน์ต่อทั้งเศรษฐกิจให้แก่พี่น้องประชาชน ไปพร้อมๆ กับการเพิ่มพื้นที่ป่าและพื้นที่สีเขียว เพื่อคืนความสมดุลของระบบนิเวศ สร้างความปลอดภัยทางด้านภูมิอากาศและความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

related