svasdssvasds

อนุญาตบุคลากร กทม. ใส่ชุดลำลองทำงาน เนื้อผ้าระบายอากาศดี ลดการใช้พลังงาน

อนุญาตบุคลากร กทม. ใส่ชุดลำลองทำงาน เนื้อผ้าระบายอากาศดี ลดการใช้พลังงาน

กทม. มีนโยบายสามารถให้บุคลากรและหน่วยงานในสังกัดใส่ชุดลำลอง เสื้อผ้าที่ระบายอากาศได้ดี (ถูกกาลเทศะ) ยับยากหรือไม่จำเป็นต้องรีดเพื่อลดการใช้พลังงาน ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายลดปริมาณการใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมข้าราชการและบุคลากร

กรุงเทพมหานครมีนโยบาย 'คาร์บอนคุมได้ กทม. ปลอดคาร์บอน (BMA Net Zero)' มีเป้าหมายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครลดปล่อยก๊าชเรือนกระจกในปี 2569 ซึ่งหนึ่งในแนวทางการดำเนินการตามนโยบายนี้ คือ การลดการใช้พลังงานโดยการเปลี่ยนพฤติกรรมของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร โดยมีการปรับเครื่องแต่งกายในการปฏิบัติงานให้มีความสะดวกสบาย เนื้อผ้าระบายอากาศดี ยับยาก รีดง่ายเพื่อลดการใช้พลังงาน

อนุญาตบุคลากร กทม. ใส่ชุดลำลองทำงาน เนื้อผ้าระบายอากาศดี ลดการใช้พลังงาน

นโยบายการปรับเปลี่ยนการแต่งกายของบุคลากร กทม. อนุญาตให้บุคลากรใส่เสื้อผ้าระบายอากาศได้ดีขณะปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานและการประชุม เสื้อผ้าที่สวมใส่เนื้อผ้ารีดง่าย ยับยากหรือไม่จำเป็นต้องรีด หรือสวมใส่เสื้อแขนสั้น หรือชุดลำลอง เช่น เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล เสื้อฮาวาย เป็นต้น แต่ต้องคำนึงถึงโอกาส กาลเทศะ ความเหมาะสม รวมถึงชุดที่กำหนดสำหรับงานพิธีการที่ไปร่วมด้วย

การอนุญาตให้บุคลากรใส่ชุดลำลองทำงานนั้นไม่รวมถึงชุดเครื่องแบบ ชุดงานพิธีการ ชุดปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการภาคสนาม ชุด Uniform ของหน่วยงานและหรือส่วนราชการที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ยังมีนโยบายกำหนดเวลาเปิด-ปิด และปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในอาคารสำนักงานให้สูงขึ้นหรือไม่ต่ำกว่า 26 องศาเซลเซียส เพื่อประหยัดพลังงาน ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็น

อนุญาตบุคลากร กทม. ใส่ชุดลำลองทำงาน เนื้อผ้าระบายอากาศดี ลดการใช้พลังงาน

กรุงเทพมหานครมีแผนแม่บทว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ โดยมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงร้อยละ 19 ภายในปี 2573 และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน สังคมคาร์บอนต่ำ เมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 

ภาพ : pexels

 

เนื้อหาที่น่าสนใจ :