การตลาด ข่าว

พม. จับมือจังหวัดสุรินทร์ สร้างแกนนำเด็กและเยาวชน

 

 

 เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. ที่ผ่านมา นายพรพจน์ บัณฑิตยานุรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาแกนนำ V-Spirit ยุวอาสา โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share ” ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2561 ณ โรงแรมเพชรเกษมแกรนด์ จังหวัดสุรินทร์ 

นายพรพจน์ กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยเน้นปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชน คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และปลูกฝังให้เป็น “ผู้ให้” กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้น้อมนำพระดำริมาดำเนินการ “โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life)” ตั้งแต่ปี 2552 ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 พม.ได้น้อมนำพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ซึ่งทรงห่วงใย และ คำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และ มีพระราชประสงค์จะสืบสาน รักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการ ร่วมกับประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่าง ๆ ภายใต้ โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และ ขยายผลไปยังทุกจังหวัดทั่วประเทศ

นายพรพจน์ กล่าวต่อว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ บูรณาการร่วมกับ จังหวัดสุรินทร์ จัดอบรมพัฒนาแกนนำ V – Spirit ยุวอาสา โครงการ “พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share” ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งมีกลุ่มเด็กและเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า
313 คน กิจกรรมการอบรมเน้นกระบวนการ 3 Shift คือ การยกระดับเติมความรู้ ยึดหลัก 3 ส. ได้แก่ สร้าง :พลังแห่งการให้และแบ่งปัน เด็กดีมีวินัย ห่วงใยประเทศชาติ เสริม : ประสบการณ์ชีวิต ปลูกจิตอาสาพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สืบสาน : ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อความดี ยึดวิถีความพอเพียง กระบวนการภาคปฏิบัติ

7 Share คือ การนำโครงการที่เด็ก ๆ ร่วมคิด ร่วมสร้างสรรค์ ไปลงมือปฏิบัติ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เด็กและเยาวชนจะลงพื้นที่ปฏิบัติการ กิจกรรมทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ณ วัดจุมพลสุทธาวาส, สวนสาธารณะสวนรักอนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ โดยบูรณาการร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์ นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมฯ ในพระบรมราชานุเคราะห์ นิคมสร้างตนเองปราสาท ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุรินทร์ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์ ชุดวิทยากร รณรงค์ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน จากกองทัพภาคที่ 2 (ขุนศึก22) กองพลทหารราบที่ 6 ภาคประชาสังคมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ชาวบ้านในชุมชน และชุมชนใกล้เคียง

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้เป็นแนวทางในการเสริมสร้างและพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน“พลังประชารัฐ พลังประชาชน” เสริมสร้างจิตอาสาแก่เด็กและเยาวชน ปลูกต้นกล้าความดี ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ต่อไป นายพรพจน์ กล่าวตอนท้าย

***รับชมคลิป***