ข่าว

เปิดระเบียบใบขออนุญาตเลี้ยง “หมา-แมว” ของต่างประเทศ

หลายประเทศทั่วโลก ผู้เสี้ยงสุนัขจะต้องมีใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์ตามกฏหมาย และจำเป็นต้องจ่ายค่าภาษีด้วย แตกต่างกันไปตามประเทศ หรือแต่ละเขต ส่วนภาษีขึ้นอยู่กับพันธุ์ของสุนัข ไปจนถึงจำนวนสุนัขที่เลี้ยงในบ้านด้วย ซึ่งใบอนุญาตจะกำหนดหมายเลขประจำตัวสุนัขพร้อมข้อมูลสุนัขและเจ้าของ ซึ่งตัวเลขจะช่วยติดตามหาเจ้าของได้ หากเกิดเหตุสุนัขหายหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ

การขอใบอนุญาตเลี้ยงสุนัข เจ้าของต้องดำเนินการต่าง ๆ ตามกฏระบียบที่กำหนดไว้ เช่น พาสุนัขไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า การตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงการจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเขตปกครองท้องถิ่น ซึ่งใบอนุญาตดังกล่าวจะต้องต่ออายุเป็นประจำทุกปี หรือตามระยะเวลาที่กฏหมายประเทศนั้นกำหนด

อย่างเช่น ไอร์แลนด์ กำหนดให้มีใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขมีทั้งหมด 3 ประเภท

ประเภทแรกคือใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขส่วนตัว สำหรับผู้ที่เลี้ยงสุนัข 1 ตัวซึ่งต้องต่ออายุทุก ๆ 12 เดือน

ประเภทที่ 2 คือใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขเป็นคอก มีอายุ 12 เดือนเช่นกัน

ประเภทที่ 3 คือใบอนุญาตเลี้ยงสุนัขตลอดชีพ แบบไม่ต้องต่ออายุแล้ว

ส่วนที่ประเทศเนเธอร์แลนด์ กำหนดให้ผู้เลี้ยงลงทะเบียนใบอนุญาตเลี้ยงสัตว์ และต้องจ่ายภาษีให้เทศบาลเป็นรายปี แตกต่างตามเขตเทศบาล อย่างเช่นในกรุงเฮก ผู้เลี้ยงสุนัขจะต้องจ่ายภาษีสำหรับสุนัขตัวแรกที่ราว 113 ยูโร หรือประมาณ 4300 บาทต่อปี สำหรับตัวที่ 2 จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นอีก 177 ยูโร หรือประมาณ 6800 บาท และสำหรับสุนัขตัวที่ 3 จะต้องจ่ายเพิ่มอีก 225 ยูโร หรือ 8700 บาท ส่วนเมืองอัมสเตอร์ดัม กลับไม่ต้องจ่ายภาษีสุนัขเลย

สำหรับที่ประเทศนิวซีแลนด์นั้น ผู้เลี้ยงที่มีสุนัขอายุ 3 เดือนขึ้นไป จะต้องมีใบอนุญาต ส่วนอายุของใบอนุญาตนั้นจะสิ้นสุดทุกวันที่ 30 มิถุนายนของทุกปี และจะต้องต่ออายุก่อนวันที่ 31 กรกฏาคมของทุกปี สุนัขทุกตัวจะต้องสวมป้ายระบุอายุการลงทะเบียนแหละหมายเลขประจำตัว ส่วนสีของป้ายนั้นจะเปลี่ยนไปในทุกปี เพื่อง่ายต่อการระบุตัวตน เช่น สุนัขที่ลงทะเบียนในปี 2013 – 2014 จะเป็นป้ายสีแดง ถ้ามีป้ายเป็นสีอื่นก็จะทราบได้ทันทีว่าสุนัขยังไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต ทั้งนี้ ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตสุนัขขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ของสุนัข ขึ้นอยู่กับขนาด และความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อชุมชน และพื้นที่ที่สุนัขอาศัยอยู่ ว่าเป็นเมืองใหญ่ ชานเมือง หรือ ชนบท

ในสหรัฐฯ รัฐฯต่าง ๆ และเขตเทศบาลส่วนใหญ่ กำหนดให้ผู้เลี้ยงสุนัขต้องมีใบอนุญาตพร้อมกับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ส่วนอายุของใบอนุญาตจะต้องไม่เกินเวลาที่วัคซีนมีประสิทธิภาพ และค่าธรรมเนียมจะถูกลง เมื่อผู้เลี้ยงสามารถแสดงให้เห็นว่า สุนัขของตนได้รับการตรวจสุขภาพ หรือมีหลักฐานว่าได้รับการดูแลจากแพทย์ เช่น ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจะถูกลงสำหรับสุนัขที่ทำหมันแล้ว ซึ่งนี่เป็นการควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงด้วย