BreakingNews : ครม.มีมติโอน “บิ๊กโจ๊ก” เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักนายกฯ

09 เม.ย. 2562 เวลา 6:30 น.

จากกรณีที่มีคำสั่งโยกย้ายตำแหน่ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา

วันนี้ 9 เม.ย. ที่ประชุมครม. ได้มีมติโอน พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตผบช.สตม. ปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นข้าราชการพลเรือน สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว เทียบเท่า ที่ปรึกษาพิเศษ

ล่าสุดราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐเพิ่มเติม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง โดยระบุว่า ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 นั้น

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 1 และข้อ 4 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างถูกตรวจสอบและการกำหนดกรอบอัตรากำลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2558 หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เห็นสมควรประกาศรายชื่อบุคคลเพิ่มเติมจากรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสำนักนายกรัฐมนตรี จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในบัญชีรายชื่อเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558 ตามความในข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558

ข้อ 2 ให้ข้าราชการตำรวจตามข้อ 1 ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิม ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่นง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ตามข้อ 1 วรรคหนึ่งของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2558

ข้อ 3 ให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

ข้อ 4 คำสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน พุทธศักราช 2562

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

จากกรณีที่มีคำสั่งโยกย้ายตำแหน่ง พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการตำรวจสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ปฎิบัติราชการที่ศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อปฎิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฎิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมาย เมื่อวันที่ 5 เม.ย.ที่ผ่านมา