svasdssvasds

มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ขยายเวลาปิดที่ทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ขยายเวลาปิดที่ทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขยายเวลาปิดที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

มหาวิทยาลัยได้มีประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการที่ตั้งนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2563

เนื่องจากรัฐบาลได้มีประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

และประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ ลงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

ให้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินออกไปตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และให้บรรดาข้อกำหนด  ประกาศ  และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดขึ้นและประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดขึ้นตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ

ประกอบกับนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ให้บรรดาประกาศหรือคำสั่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ผู้มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองที่ได้ประกาศหรือสั่งไว้ก่อนวันที่ข้อกำหนดใช้บังคับไม่ว่าจะเป็นการห้าม การให้กระทำ หรือการผ่อนคลายใด ๆ ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปเช่นเดิมจนกว่าจะได้มีข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น

ฉะนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ขยายเวลาการปิดที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และขอให้บุคลากรปฏิบัติตามประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง การปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราวเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. 2563 ต่อไป

 

มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ขยายเวลาปิดที่ทำการเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด 19

 

เรื่องน่ารู้จาก COVID-19

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธี กักกันตัวเอง ที่บ้าน ทำอย่างไรให้ปลอดภัยที่สุด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/630786

อ่านข่าวแนะนำ >>> Social Distancing ระยะห่างทางสังคม ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/631471

อ่านข่าวแนะนำ >>> วิธีรับมือ ความวิตกกังวลจากการระบาดของไวรัสโควิด-19

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/634538

อ่านข่าวแนะนำ >>> How To ดูแล สุขภาพจิต เด็กและเยาวชน ระหว่างโรคระบาด

https://www.springnews.co.th/alive/lifestyle/635009

อ่านข่าวแนะนำ >>> How to ทำงานจากบ้าน พร้อมเลี้ยงลูกไปด้วย แบบไม่เสียสติ

https://www.springnews.co.th/alive/edutainment-alive/636779

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด