Spring News

กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ เช็คยอด ชำระเงิน e-studentloan

01 ต.ค. 2563 เวลา 9:22 น.

วิธีการลงทะเบียน กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ เช็คยอด ชำระหนี้ผ่านเว็บไซต์ e-studentloan สถานะ และข่าวสารล่าสุดวันนี้

ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานั้น สามารถทำได้ด้วยตัวเอง ซึ่งทางกยศ. ได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย พัฒนาระบบการตรวจสอบยอดหนี้ เพื่อป้องกันมิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลของผู้กู้ยืม

 

หากมีสัญญาที่ทำไว้กับธนาคารกรุงไท หรือเป็นผู้ที่เซ็นค้ำประกัน สามารถเข้าดูผ่านเว็บไซต์ กย. เพื่อเช็ค ตรวจสอบยอดหนี้ กยศ. ได้ด้วยตัวเอง เพียงแค่ใช้เลขบัตรประชาชนผู้กู้ และยังมีอีก 4 ช่องทางในการเช็กออนไลน์

1.เช็กจากหนังสือแจ้งภาระหนี้ ได้รับปีละครั้ง
2.เช็กผ่านเว็บไซต์ http://wsa.dsl.studentloan.or.th
3.เช็กผ่านแอปพลิเคชั่น กยศ.Connect
4.เช็กผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง มีทั้งในระบบ IOS และ Android

กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ เช็คยอด ชำระเงิน e-studentloan

หมายเหตุ 

-ผู้ที่เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์จะต้องเป็นผู้ที่มีภาระหนี้และผู้ค้ำ, ผู้ที่ทำสัญญากับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 
-ผู้ที่ทำสัญญากับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จะไม่สามารถลงทะเบียนผ่านแอป กยศ. Connect และ https://wsa.dsl.studentloan.or.th แต่สามารถตรวจสอบยอดได้ที่ https://www.e-studentloan.ibank.co.th

 

กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ เช็คยอด ชำระเงิน e-studentloan

กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ เช็คยอด ชำระ e-studentloan

กยศ. ตรวจสอบยอดหนี้ เช็คยอด ชำระเงิน e-studentloan

การใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน ใช้สำหรับ Log In ในเว็บไซต์ กยศ. e-studentloan, ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลาม รวมถึงวันเดือนปีเกิด, อีเมล, เบอร์โทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP ด้วย

-เมื่อผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทาง Online สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 1 วันทำการถัดไป
-หากผู้กู้ยืมชำระเงินผ่านช่องทางอื่นๆ สามารถตรวจสอบยอดหนี้ที่ปรับปรุงในระบบแล้ว ภายใน 2 วันทำการถัดไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด