กกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 28 มี.ค.

19 ก.พ. 2564 เวลา 8:02 น.

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 28 มีนาคม 2564 และเปิดลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยปฏิทินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ภายหลังราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กกต. กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี โดยให้จัดการเลือกตั้งภายใน 60 วันนับแต่วันที่ กกต. ประกาศกำหนด ทั้งนี้ กกต.ได้กำหนด

ปฏิทินการเลือกตั้งเทศบาล

19 ก.w. 64 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

2 มี.ค. 64 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

12 มี.ค. 64 วันสุดท้ยส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน

17 มี.ค. 64 วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ

21 - 27 มี.ค. 64 แจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

28 มี.ค. 64 วันเลือกตั้ง

29 มี.ค. - 4 เม.ย. 64 จ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

กกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 28 มี.ค.

ลักษณะต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

-ติดยาเสพติดให้โทษ

-เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยป็นบุคคลล้มละลาย

-อยู่ระหว่างถูกระงับสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นการชั่วคราว

-ถูกเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเคยถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งยังไม่พ้น 5 ปี

-เป็นข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ

-เป็น ส.ส. ส.ว. หรือ ผถ.

-ค้ามนุษย์ ด้ายาเสพติด หรือเจ้าสำนักการพนัน

-เป็นเจ้าของ ผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์ หรือสื่อมวลชน

-ทุจริตต่อหน้าที่ ทุจริตการลือกตั้ง ผิดกฎหมายการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

-เคยถูกจำคุกโดยพันโทษมายังไม่ถึง 5 ปี นับถึงวันเลือกตั้ง

-ลักษณะต้องห้ามอื่นๆ ตามกฎหมายกำหนด

กกต.เปิดไทม์ไลน์เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล-นายกเทศมนตรี 28 มี.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด