svasdssvasds

คนไทยพึงพอใจ แค่ไหน? มาตรการเยียวยาโควิด - กระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา

คนไทยพึงพอใจ แค่ไหน? มาตรการเยียวยาโควิด - กระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา

โควิด-19 ยังไม่ซา แต่ที่ผ่านมารัฐก็ได้ออกมาตรการเยียวยาโควิดมามากมายหลายโครงการ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อน วันนี้จะพามาส่องดูว่าประชาชนมีความพึงพอใจแค่ไหนในโครงการเหล่านี้

วันนี้คนไทยได้รับผลกระทบอย่างมากจากโควิด-19 ทำให้รัฐบาลต้องออกมาตรการเยียวยาโควิด มากระตุ้นเศรษฐกิจมากมายหลายโครงการ ซึ่งแต่ละโครงการเชื่อว่ารัฐ และทีมงานได้ตั้งใจทำ และคิดออกมาอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาทุกข์ให้พี่น้องประชาชน แต่ก็มีหลายคนออกมาวิจารณ์ว่าบางโครงการก็ดี บางโครงการก็ไม่ดีเท่าที่ควร วันนี้ #SPRING จะพามาส่องความพึงใจกับมาตรการเยียวยาโควิด โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา

ล่าสุด สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาโควิด ภาครัฐจากสถานการณ์โควิด-19 ปี 2564 โดยได้มีการสอบถามประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ จำนวน 9,000 คน ระหว่างวันที่ 8-15 มีนาคม 2564 ทั้งนี้ทั้งนี้ผลการสำรวจพบว่า ประชาชนร้อยละ 99.7 รับทราบมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐ โดยประชาชนมีความพึงพอใจโดยรวมต่อมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของภาครัฐในระดับมากถึงมากที่สุดร้อยละ 81.2 พอใจปานกลางร้อยละ15.9 พอใจน้อยถึงน้อยที่สุดร้อยละ 2.3 และไม่พึงพอใจร้อยละ 0.6

ประชาชนพอใจหลายโครงการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนพอใจหลายโครงการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ

โดยเมื่อแยกเป็นรายโครงการจะพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมาตรการเยียวยาโควิดผ่านโครงการต่าง ๆ ตามรายละเอียดต่อไปนี้

คนไทยพึงพอใจ แค่ไหน? มาตรการเยียวยาโควิด - กระตุ้นเศรษฐกิจที่ผ่านมา

-โครงการเราชนะ  86.7 %

-โครงการคนละครึ่ง 82.7 %

-โครงการม.33 เรารักกัน 67.8 %

-โครงการเราเที่ยวด้วยกัน  59.9 %

อย่างไรก็ตามคือมาตรการเยียวยาโควิด ที่ผ่านมาแต่ประชาชนยังมีเสนอแนะเพิ่มเติมว่าโครงการเราเที่ยวด้วยกันควรให้สิทธิแก่ทุกคนโดยไม่ต้องลงทะเบียน,ควรขยายระยะเวลาใช้บริการ และควรให้เป็นเงินสดเพื่อนำไปใช้บริการ ส่วนโครงการคนละครึ่ง เราชนะ และม.33 เรารักกัน ประชาชนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้คือ ควรให้ทุกคนได้รับสิทธิเยียวยา, ควรเพิ่มวงเงิน และควรให้เป็นเงินสด

สำหรับมาตรการเยียวยาโควิดของภาครัฐที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการต่อไปมากที่สุดคือ โครงการเราชนะร้อยละ 62.9 โครงการคนละครึ่งร้อยละ 26.3 โครงการม.33 เรารักกันร้อยละ 6.1 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐร้อยละ 1.7 และโครงการเราเที่ยวด้วยกันร้อยละ 0.6 นอกจากนี้สำนักงานสถิติแห่งชาติมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายว่าควรเพิ่มมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง เช่น ควรเพิ่มวงเงินมากกว่าประชาชนกลุ่มอื่น ควรให้ทุกคนได้รับสิทธิในการเยียวยา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบกับประชาชนทุกคนและทุกระดับ และขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือไม่ควรยุ่งยากและซับซ้อน

 

related