ศบค. ไฟเขียว ถอดแมสก์จัดรายการได้ แต่ต้องเว้นระยะ มีผลวันที่ 21 มิ.ย.

18 มิ.ย. 2564 เวลา 19:10 น. 20

โฆษก ศบค.มีมาตรการผ่อนคลายให้กองถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ มีผู้ร่วมกองได้ไม่เกิน 50 คน พร้อมอนุญาตให้ผู้ประกาศไม่ต้องสวมแมสก์ แต่ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร มีผลบังคับใช้ 21 มิ.ย.

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค.เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเกี่ยวกับการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ โดยให้มีแนวปฎิบัติ ดังนี้

1.ขณะถ่ายทำต้องบริหารจัดการความหนาแน่นของพื้นที่อย่างน้อย 4 ตารางเมตรต่อคน หรือให้มีผู้เข้าร่วมถ่ายทำไม่เกิน 50 คน

2.ให้ยกเว้นผู้ที่ไม่ต้องสวมหน้ากากบางช่วงเวลา คือ รายการละคร เฉพาะนักแสดงที่เข้าฉาก , รายการประกวดร้องเพลง เฉพาะผู้เข้าร่วมประกวดที่มีการจัดพื้นที่ไว้เฉพาะ , รายการเกมโชว์ เฉพาะผู้ร่วมรายการสามารถถอดหน้ากากได้ครั้งละ 1 คน , ผู้ประกาศข่าว โดยจะต้องมีฉากกั้น และเว้นระยะห่างอย่างน้อย 2 เมตร หรือตามความเหมาะสม หากเป็นในพื้นที่สาธารณะ ให้ผู้ปฎิบัติงานและผู้ร่วมรายการทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาทุกกรณี

สำหรับแนวปฏิบัติในการถ่ายรายการโทรทัศน์ ละคร ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยช่วงเวลาก่อนทำการถ่ายทำรายการ จะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ถ่ายทำ โดยปฏิบัติตามมาตรการของแต่ละระดับเขตพื้นที่การแพร่ระบาด มีมาตรการคัดกรอง การซักประวัติ การจัด Timeline ก่อนวันเข้าร่วมถ่ายทำไม่น้อยกว่า 7 วัน ควรมีการตรวจหาเชื้อด้วยวิธี RT PCR ในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

ส่วนมาตรการหลังการถ่ายทำ และรายงานของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ติดเชื้อ เพื่อกำหนดระดับความเสี่ยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องท้ังหมด ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 7 วัน มีผลบังคับใช้ 21 มิ.ย.เป็นต้นไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด