ชลบุรี ยังหนัก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 187 ราย

21 มิ.ย. 2564 เวลา 4:42 น. 2

ชลบุรี ประกาศบังคับใช้สถานการณ์ฉุกเฉินต่อ หลังยังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดยังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่พุ่งสูงถึง 187 ราย จากการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 511 รายและค้นหาเชิงรุกเบื้องต้นจำนวน 2,061 ราย

21 มิ.ย.64 จากกรณีคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีตามที่ ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26มีนาคม พ.ศ. 2563 และต่อมานายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ได้มีมติให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับจังหวัดชลบุรีได้กำหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง

ปัจจุบันได้รับรายงานข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในชุมชนหรือสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการควบคุมสถานการณ์การระบาดของโรคให้อยู่ในวงจำกัด มิให้มีการแพร่ระบาดของโรคกระจายเป็นวงกว้างคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่ง ดังต่อไปนี้

1. ปิดแคมปัคนงานก่อสร้างของบริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จำกัด (spc) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ

หมู่ที่ 3 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 13 - 27 มิถุนายน 2564 และห้ามมิให้

ผู้ใดเข้า-ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

2. ปิดแคมป์คนงานก่อสร้างของบริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด (JWS construction

Co.,Ltd.) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ ถนนสุขุมวิทชอย 2 ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ 20

มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 และห้ามมิให้ผู้ใดเข้า-ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

และได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

3. ปิด "พื้นที่ซอยราษฎร์ประสิทธิ์ ตั้งแต่บ้านเลขที่ 79'6/36 ตำบลบ้านโขด อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี จนถึงบริเวณท้ายซอยฯ" ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 และห้ามมิให้

ผู้ใดเข้า-ออก ในพื้นที่ดังกล่าว เว้นแต่มีเหตุจำเป็นและได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ

4. ให้เจ้าของ หรือผู้ประกอบการ หรือผู้อาศัย หรือประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่หรือสถานที่ดังกล่าว ตามข้อ 1 - 3ถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อที่กำหนดโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ให้นายอำเภอท้องที่ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ (ศปก.อ.) เป็นผู้รับผิดชอบกำกับ ดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรการตามคำสั่งนี้ และมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัด

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วน ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียอย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีนี้ ต้องระวางโทษเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558และอาจมีความผิดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564เป็นต้นไป

ชลบุรี ยังหนัก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 187 ราย

ชลบุรี ยังหนัก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 187 ราย

 

(ข่าวที่เกี่ยวข้อง)

โดยล่าสุดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี รายงานพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จำนวน 187 ราย

1. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท JWS อำเภอศรีราชา 43 ราย

2. Cluster ตลาดใหม่ อำเภอเมืองชลบุรี 38 ราย (จากการค้นหาเชิงรุก)

3. Cluster ราษฎร์ประสิทธิ์ 18 ราย

4. ชุมชนบางทราย 10 ราย (ตรวจซ้ำครั้งที่ 2)

5. Cluster ตลาดเช้าสัตหีบ 2 ราย

6. อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 5 ราย

7. แคมป์แรงงานต่างด้าว บริษัท แสตนดาร์ด เพอร์ฟอร์แม้นซ์ จํากัด ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา 5 ราย

8. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดสมุทรปราการ 2 ราย

9. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดหนองบัวลำภู 2 ราย

10. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ราย

11. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน จากกทม. 1 ราย

12. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

12.1 ในครอบครัว 27 ราย

12.2 จากสถานที่ทำงาน 8 ราย

13. สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน (ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรค) 6 ราย

14. อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 19 ราย

วันนี้ได้รับรายงานการค้นหาผู้สัมผัสทั้งหมดจำนวน 511 ราย, ค้นหาเชิงรุกเบื้องต้น จำนวน 2,061 ราย, และอยู่ระหว่างการรอรับรายงานการค้นหาเชิงรุกเพิ่มเติม

ชลบุรี ยังหนัก พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่พุ่ง 187 ราย

การระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ขณะนี้มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในสถานประกอบการ 8 แห่ง และตลาด 3 แห่ง แคมป์คนงานก่อสร้าง 5 แห่ง และชุมชน 3 แห่ง

ขอความร่วมมือ ในสถานประกอบมาตรการดังนี้

1. ไม่สังสรรค์ ไม่ตั้งวงดื่มเหล้า

2. อาหารต้องไม่ทานใกล้ชิดด้วย

3. ป่วยต้องหยุด

4. จุดสัมผัสร่วม ต้องทำความสะอาดบ่อยๆ เช่น ลูกบิด ราวบันได สแกนนิ้วมือ เซ็นชื่อแล้วต้องล้างมือทันที

5. เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ อยู่ห่างๆกัน

 

สถานที่พักพนักงานสถานประกอบการ อาจจะเป็นที่หอพักที่สถานประกอบการหาให้ หรือหอพักที่ไปเช่าอยู่เอง ซึ่งเป็นที่อยู่ของพนักงานหลายๆบริษัทอยู่ปะปนกัน ซึ่งจะเป็นแหล่งกระจายเชื้อข้ามบริษัท เมื่อเริ่มมีกระระบาดในบริษัท ขอความร่วมมือพนักงานบริษัทเคร่งครัดในมาตรการส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน ไม่ข้ามไปคุยกันกับห้องพักห้องอื่น ไม่ทานข้าวร่วมกัน ไม่สังสรรค์ อสม. เจ้าหน้าที่ ประชาชน ช่วยกันสอดส่อง

ขณะนี้มีการระบาดในวงกว้างใน กทม. ปริมณฑล อาจมีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้าชลบุรี รวมทั้งมีผู้ติดเชื้อในชลบุรี อาจยังไม่ทราบว่าตนเองติดเชื้อปะปนอยู่ในสังคม โดยที่เราไม่ทราบ จึงขอให้เคร่งครัดในมาตรการอย่างยิ่งยวด โดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคล เชื้อเข้าทางจมูกปากตา ต้องไม่จับหน้าโดยไม่ล้างมืออย่างเด็ดขาด สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา พยายามออกจากบ้านให้น้อยลง อยู่ห่างกันและล้างมือบ่อยๆ

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด