พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ "ถอดยศทหาร" อดีตแพทย์ทหารไทยฉาวขายวัคซีนปลอม

22 มิ.ย. 2564 เวลา 6:00 น. 19

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ถอดยศทหาร "ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์" อดีตแพทย์ทหารบก ขายวัคซีนปลอมให้ทหารไทย – เซาท์ซูดาน จนกองทัพตั้งกรรมการสืบสวนทางวินัย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ "ถอดยศทหาร" ความว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ถอดยศ ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ นายทหารสัญญาบัตร สังกัดกองทัพบก ออกจากยศทหาร ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เนื่องจากกระทำความผิดฐานหนีราชการทหารในเวลาประจำการ ตามมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติยศทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2501 ประกอบระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยผู้ซึ่งไม่สมควรจะดำรงอยู่ในยศทหารและบรรดาศักดิ์ พ.ศ. 2507 ข้อ 2

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ร้อยโท จิณณวัตร เจรียงโรจน์ เป็นอดีตแพทย์ทหารบก ปรากฏเป็นข่าวเมื่อเดือนมีนาคม 2564 กรณีเป็นแพทย์ไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพกองร้อยทหารช่างเฉพาะกิจ ไทย - เซาท์ซูดาน และ ถูกกล่าวหากรณีจัดหาวัคซีนให้กลุ่มทหาร ที่พบความไม่ชอบมาพากล ว่ามีการนำสารอื่นเข้าร่างกาย และเรียกเงินค่าวัคซีนจากกำลังพล คนละ 500 บาทกว่า 200 นาย รวมเงิน 1.7 แสนบาท จนกองทัพตั้งกรรมการสืบสวนทางวินัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด