Spring News

ประกาศตั้งศูนย์ฝึกอบรม สตช.เน้นภารกิจถวายความปลอดภัย - อารักขาวีไอพี

13 ก.ค. 2564 เวลา 0:18 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศตั้ง“ศูนย์ฝึกอบรม” ใน สตช. เน้นฝึกทักษะภารกิจถวายความปลอดภัย อารักขาบุคคลสำคัญ และปฏิบัติการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ

วันที่ 12 ก.ค.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่น ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๑๙) พ.ศ. ๒๕๖๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก (๑๐) ของ (ก) ของ (๑๓) ในข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของ (๑๓) ของข้อ ๒ แห่งกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(ฑ)  ศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย

(๑) ฝ่ายอํานวยการ 

(๒) ฝ่ายฝึกอบรม

(๓) ฝ่ายวิชาการ

(๔) ฝ่ายวิทยบริการ”

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ๘) ของ (ก) ของ (๑๒) ของ ๒. กองบัญชาการ ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ข้อ ๔ ให้ยกเลิก ๑๒) ของ (ฐ) ของ (๑๒) ของ ๒. กองบัญชาการ ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (๓) ของ (๑๒) ของ ๒. กองบัญชาการ ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

“(ฑ) ศูนย์ฝึกอบรม มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

๑) เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจ โดยเน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะ ในภารกิจถวายความปลอดภัย อารักขาบุคคลสําคัญ การต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันปราบปราม อาชญากรรมเฉพาะด้านและอาชญากรรมองค์กร และทักษะทางยุทธวิธีและการปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

๒) บริหารและพัฒนาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน

๓) ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ของข้าราชการตํารวจ พนักงานราชการ และลูกจ้างของกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง


๔) ฝึกอบรมเฉพาะด้านเกี่ยวกับการต่อต้านการก่อการร้าย การป้องกันปราบปราม และการสืบสวนสอบสวนคดีอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ อาชญากรรมทางเทคโนโลยี การค้ามนุษย์ ความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามทางน้ํา การอํานวยความสะดวก และจัดการจราจร และการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนทางหลวงและทางพิเศษ และความผิดอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 

๕) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อมีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบร้อย การอํานวยความยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชน

๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมอบหมาย”

ให้ไว้ ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม ในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมบุคลากรของสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ ในภารกิจถวายความปลอดภัย อารักขาบุคคลสําคัญ และการปฏิบัติการป้องกันปราบปราม อาชญากรรมเฉพาะทางที่ต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญพิเศษ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมการแบ่งส่วนราชการ และอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการในกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้นและเหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป อันจะทําให้ การปฏิบัติภารกิจตามอํานาจหน้าที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

ประกาศตั้งศูนย์ฝึกอบรม สตช.เน้นภารกิจถวายความปลอดภัย - อารักขาวีไอพี

ประกาศตั้งศูนย์ฝึกอบรม สตช.เน้นภารกิจถวายความปลอดภัย - อารักขาวีไอพี

ประกาศตั้งศูนย์ฝึกอบรม สตช.เน้นภารกิจถวายความปลอดภัย - อารักขาวีไอพี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด