Spring News

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

10 ก.ค. 2564 เวลา 5:13 น. 6

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 งดเดินทางข้ามจังหวัด เริ่ม 12 ก.ค. ยกเว้นผู้ป่วย หรือผู้ที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ รวมทั้ง บุคลกรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่

วันที่ 10 กรกฎาคม ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 27) โดย ให้ ประชาชน ในพื้นที่เขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้แก่ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และ จังหวัดชายแดนใต้ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ออกจากเคหสถาน ในระหว่างเวลา 21.00 -04.00 นาฬิกา ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้บังคับใช้

ยกเว้น ผู้ป่วย หรือผู้ที่จำเป็นต้องไปพบแพทย์ หรือเข้ารับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลกรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในการให้บริการด้านสาธารณสุข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

การขนส่งสินค้า ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ สิ่งพิมพ์ การขนส่ง หรือขนย้ายประชาชน ผู้บริการงานช่วยเหลือกู้ภัย หรือ การประกอบอาชีพที่จำเป็น ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือ ทำงานตามผลัดเปลี่ยนเวรยาม งานทำงานในโรงงาน งานก่อสร้าง งานดูแลรักษาความปลอดภัย เกษตรกรรม ประมง ปศุสัตว์ หรือตรวจรักษาสัตว์

 

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

ราชกิจจาฯ ประกาศเคอร์ฟิว 10 จังหวัด ห้ามออกนอกเคหสถาน 3 ทุ่ม-ตี 4 เริ่ม 12 ก.ค.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด