Spring News

สุดเศร้า โควิดคร่า ‘ณรงค์ โชควัฒนา’ ในวัย 78 ปี ทายาทสหพัฒน์ คลังสมอง วปอ.

17 ก.ค. 2564 เวลา 3:33 น.

สุดเศร้า “ณรงค์ โชควัฒนา” คลังสมอง วปอ. ติดเชื้อโควิดเสียชีวิต ในวัย 78 ปี หลายคนแห่อาลัยถึง คุณณรงค์ ที่มุ่งมั่นคิดนอกกรอปสู้กับความไม่ถูกต้อง ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ อย่างอุทิศตน ทั้งทางสติปัญญาและส่วนตัว

เพจเฟซบุ๊ก ติดตามการปฏิรูปประเทศกับหมอชูชัย ได้โพสต์ข้อความแสดงความอาลัยถึง คุณณรงค์ โชควัฒนา หลังจากที่เสียชีวิตจากโรค "โควิด-19" ด้วยวัย 78 ปี โดยระบุข้อความว่า  Rest in peace คุณณรงค์ โชควัฒนา ได้สิ้นบุญเมื่อคืนด้วย โควิด-19 ขอให้ดวงวิญญาณอันบริสุทธิ์ของท่านสู่สุคติภพ ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยครับ"

ด้านผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ สุวิไล บุญทิวาพร ได้โพสต์ระบุว่า โควิดคร่า 'ณรงค์ โชควัฒนา' คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคมน่าเสียดายต่อการเสียชีวิตของคุณณรงค์ โชควัฒนา เพราะตัวคุณณรงค์ โชควัฒนา เป็นคนที่คิดนอกกรอบจากคนในตระกูล และมุ่งมั่นสู้กับความไม่ถูกต้อง ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ อย่างอุทิศตนทั้งทางสติปัญญาและส่วนตัว ทราบข่าวอยากร้องให้ ถึงแม้ท่านจะอายุมากแล้วก็ตาม ท่านเกิดวันที่ 22 ธ.ค. 2486 ค่ะ #ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวท่านณรงค์ด้วยนะคะ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ประวัติของนายณรงค์ โชควัฒนา เกิด 22 ธ.ค. 2486 การศึกษา มัธยมปลาย โรงเรียนอัสสัมชัญ บางรัก อุดมศึกษา ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2511

นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 4 พ.ศ. 2534

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ พ.ศ. 2541

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมการจัดการ) มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2550

ตำแหน่งปัจจุบัน นักวิชาการและนักธุรกิจอิสระ ประธานที่ปรึกษาบริษัท บางกอกรับเบอร์ จำกัด หรือแบรนด์ซึ่งเป็นที่รู้จักใช้ชื่อว่า PAN

เคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ของนายสุชาติ ธาดาธำรงเวช ทั้งยังเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

งานด้านสังคมในปัจจุบัน 

-ประธานกลุ่มเศรษฐกิจ มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม พ.ศ. 2559-ปัจจุบัน

-กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยศิลปากร

-กรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยศิลปากร

-ประธานกลุ่มสังคมจิตวิทยา มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม พ.ศ. 2555

-ประธานกลุ่มประสานงาน (เฉพาะกิจ) มูลนิธิ คลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม พ.ศ. 2555

-คณะทํางานพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนประเภท กําหนดเรื่อง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (พ.ศ. 2555)

-คณะกรรมการส่งเสริมจิตสํานึกด้านจริยธรรม สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2553

-คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี พ.ศ. 2553 

-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ.2552-ปัจจุบัน

-คณะกรรมการอํานวยการสถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย

-ที่ปรึกษาในคณะกรรมการบริหารสมาคมนิสิตเก่า วิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมรองเท้าไทย (พ.ศ.2549)

-วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

-วิทยากรบรรยายพิเศษ ให้กับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

-วิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูง ของสํานักงาน ก.พ.

-วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับโรงเรียนผู้นําของพลตรี  จําลอง ศรีเมือง จ.กาญจบุรี

-ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย

ประวัติคุณคุณณรงค์ โชควัฒนา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด