เช็กเลย! ภูเก็ต ประกาศเข้ม เข้าจังหวัดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

19 ก.ค. 2564 เวลา 2:06 น. 3

ภูเก็ต ประกาศเข้ม การเดินทางเข้าต้องฉีดวัคซีนครบตามมาตรฐานการป้องกันของวัคซีนแต่ละชนิด 2 เข็มหรือ 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือหายจากป่วยโควิด-19 มาแล้วไม่เกิน 90 วัน

วันนี้ 19 ก.ค. 64 นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ลงนามคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 4021/2564 เรื่อง กำหนดมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับคนไทยจากต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย   ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2564   โดยมีเนื้อหาว่า

เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ที่มีการกลายพันธุ์เป็นหลายสายพันธุ์ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติด้านสาธารณสุข จังหวัดภูเก็ตจึงจำเป็นต้องยกระดับความเข้มข้นของมาตรการและการบังคับใช้อย่างจริงจังเพื่อเร่งแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ฉุกเฉินให้คลี่คลายลงโดยเร็ว โดยการกำหนดมาตรการที่มุ่งลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทางของบุคคลเพื่อลดการรวมกลุ่มบุคคลและเร่งมาตรการด้านการป้องกันและควบคุมโรค การฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรค การรักษาพยาบาล ขณะเดียวกันยังคงมาตรการเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ โดยมีมาตรการที่สำคัญ  ดังนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 13 จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดจำนวน 53 จังหวัดและพื้นที่ควบคุมจำนวน 10 จังหวัดรวมทั้งสิ้น 76 จังหวัด การเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรค Covid 19 ชนิดชิโนแวค, ชิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็มหรือได้รับวัคซีนชนิด Astrazeneca ,ไฟเซอร์,  Moderna , Johnson & Johnson จำนวน 1 เข็มมาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเป็นผู้ที่หายจากอาการป่วยด้วยโรค Covid 19 มาแล้วไม่เกิน 90 วันและต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ Covid19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen test  ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ  ยกเว้นเด็กอายุตั้งแต่ 6 ปีจนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์การได้รับวัคซีนและเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแล ให้มีการตรวจหาเชื้อ Covid19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen test  ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจ

กรณีนักเรียนนักศึกษาอายุไม่ถึง 18 ปี ที่ไม่สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และมีความจำเป็นต้องเดินทางผ่านเข้าออกจังหวัดเพื่อการเรียนการศึกษาให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาหรือศึกษาธิการจังหวัดออกบัตรประจำตัวรูปแบบเดียวกันแสดงต่อเจ้าหน้าที่เมื่อเดินทางผ่านเข้าออกจังหวัดภูเก็ต และให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยวิธีการRT-PCR และออกใบรับรองการตรวจหาเชื้อโควิด-19ให้มีผลใช้ได้ครั้งละไม่เกิน 1 เดือน

 

กรณีผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านจังหวัดภูเก็ต หรือมีภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่หรือทำงานในจังหวัดภูเก็ตต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test ไม่เกิน7วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า6ปี จนถึงผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีน และเดินทางมาพร้อมกับผู้ปกครองหรือผู้ดูแลให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธีการRT-PCR หรือวิธีการ Antigen Test  ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับการตรวจและต้องมีหนังสือรับรองจากพนักงานฝ่ายปกครอง นายอำเภอหรือผู้ได้รับมอบหมายตามแบบรับรองแนบท้ายคำสั่งนี้

หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท  หรือ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2564

เช็กเลย! ภูเก็ต ประกาศเข้ม  เข้าจังหวัดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

เช็กเลย! ภูเก็ต ประกาศเข้ม  เข้าจังหวัดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

เช็กเลย! ภูเก็ต ประกาศเข้ม  เข้าจังหวัดต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด