svasdssvasds

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

ถือเป็นเรื่องน่ายินดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! เมื่อ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ถูกขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลก แห่งที่ 3 ของประเทศ ต่อจากห้วยขาแข้ง และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น ในปี 2534 และ 2548 ตามลำดับ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กว่า 6 ปี ที่ประเทศไทยมุ่งมั่น ผลักดันพื้นที่ "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" และเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลก โดยมีการนำเสนอมาแล้วถึง 3 ครั้ง ในปี พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 และ พ.ศ. 2562 จนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2564 นี้

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านระบบทางไกล ระหว่างวันที่ 16-31 กรกฎาคม 2564 โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพ สำหรับวาระการพิจารณาในวันที่ 26 ก.ค. 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญ ครั้งที่ 44 จะหยิบยกวาระแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมขึ้นมาพิจารณาต่อ ได้แก่ debate ของ Spain, Paseo del Prado ans Buen Retiro จากนั้น จะเป็นวาระแหล่งทางธรรมชาติ

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

โดยวันนี้ (26 ก.ค.64) กลุ่มป่าแก่งกระจานของไทย จะเข้าสู่การพิจารณาในวาระที่ 3 และเป็นที่น่ายินดีว่าในปีนี้พื้นที่ "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ภายใต้เกณฑ์ข้อที่ 10 ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก

โดยพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานนั้น เป็นแหล่ง "มรดกโลก" แห่งที่ 6 ของประเทศไทย และเป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย นับตั้งแต่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ในปี พ.ศ.2534 และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น - เขาใหญ่ ในปี พ.ศ.2548 ซึ่งพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เนื่องจากเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่ใกล้สูญพันธุ์ และมีคุณค่าโดดเด่นระดับโลก

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

รวมไปถึงเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของแม่น้ำเพชรบุรี แม่น้ำปราณบุรี และแม่น้ำภาชี เป็นป่าผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีเนื้อที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่ (4,089 ตารางกิโลเมตร) มีความยาวตั้งแต่เหนือสุดถึงใต้สุดของพื้นที่ มากกว่า 200 กิโลเมตร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

ประเทศไทยในฐานะเจ้าของแหล่ง จะต้องปกป้องรักษาแหล่งที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกให้คงคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากลไว้ให้ลูกหลานต่อไป ซึ่งการที่พื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจานได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และเป็นความภาคภูมิใจของคนในประเทศแล้ว ยังทำให้คนในประเทศเกิดการตระหนัก รู้สึกเป็นเจ้าของและหวงแหนทรัพยากรที่เรามีอยู่ด้วย ประโยชน์หลักๆ อีกด้วย เช่น

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

  1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ชนิดพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่น เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาวิจัยในระดับสากล
  2. ยกระดับการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยการบริหารจัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล ให้คงคุณค่าของแหล่ง เพื่อส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น
  3. ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งผลดีต่อเศรษฐกิจชุมชน
  4. สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากกองทุนมรดกโลกได้

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมที่จะดำเนินการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสมดุลในการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน ยกระดับการบริหารจัดการพื้นที่ให้เป็นมาตรฐานสากลมากขึ้น รวมทั้ง ให้ราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ "กลุ่มป่าแก่งกระจาน" มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยสอดคล้องกับกฎหมาย นโยบาย มติ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า ไทยจะรักษาแหล่งมรดกโลกพื้นที่กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้คงไว้ และสามารถส่งต่อไปยังอนุชนรุ่นหลังสืบไป

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

นอกจากนี้ แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของภูมิภาคเอเชีย ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน แล้วเมื่อค่ำวันที่ 25 ก.ค 2564 ดังนี้

  1. Quanzhou: Emporium of the World in Song-Yuan, China
  2. Temple Rudreshwara (Ramanappa), India
  3. Trans-Iranian Railway, Iran
  4. Deer Stone Monuments and Related Sites, Mongolia

ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก ข่าวดีสำหรับคนไทยทั้งประเทศ! กลุ่มป่าแก่งกระจาน ขึ้นทะเบียน มรดกโลก

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด