svasdssvasds

เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 2564 ประจำเดือนเดือนสิงหาคม เงินเข้าวันนี้

เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 2564 ประจำเดือนเดือนสิงหาคม เงินเข้าวันนี้

เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร 2564 ประจำเดือนเดือนสิงหาคม เงินเข้าวันนี้ 10 ส.ค. 64 ตรวจสอบตารางจ่ายเงินร 600 บาทต่อเดือน จ่ายจนถึงเด็กอายุ 6 ปี

10 ส.ค. 64 เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนเดือนสิงหาคม 2564 โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน ช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบุตรสำหรับกลุ่มผู้ปกครองที่มีรายได้น้อย ซึ่งจะช่วยเหลือให้กับเด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ปี รายละ 600 บาทต่อเดือน 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ เงินอุดหนุนบุตร 2564 รอบโอมประจำเดือนสิงหาคมสำหรับ ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุน (รายเดิม) รวมถึงผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 กรกฎาคม 2564

 

เช็กสิทธิเงินอุดหนุนบุตร

หลักเกณฑ์ลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร

- พ่อแม่เด็ก (คนใดคนหนึ่งมีสัญชาติไทย)

- เด็กสัญชาติไทย

- เด็กอายุแรกเกิด - 6 ปี

- เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

- ไม่อยู่ในการดูแลของสถานสงเคราะห์รัฐ หรือเอกชน

- อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองพ่อแม่ หรือผู้อุปการะที่มีรายได้รายน้อย เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

 

สถานที่รับลงทะเบียน

กรุงเทพมหานคร : ที่สำนักงานเขต

เมืองพัทยา : ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา

ส่วนภูมิภาค : ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

 

วิธีลงทะเบียน เงินอุดหนุนบุตร รับเงิน 600 บาท

- ผู้ปกครองเตรียมบัตรประจําตัวประชาชน (ของตนเอง) และสูติบัตรเด็กแรกเกิด

- สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง

- สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก (หน้าที่ 1 ที่มีชื่อของมารดา)

- ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ หรือหลักฐานรายรับที่ลงนามโดยนายจ้าง

- สำเนายืนยันตัวตน อาทิ บัตรข้าราชการ, บัตรประจำตำแหน่ง หรือเอกสารแสดงสถานะของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

- ดาวน์โหลด แบบคําร้องขอลงทะเบียน (ดร.01) คลิก และ แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02) คลิก

 

related