Spring News

ราชกิจจาฯ ประกาศจริยธรรมข้าราชการตำรวจ 7 ข้อพึงปฏิบัติ บังคับใช้ 2 ก.ย.นี้

02 ก.ย. 2564 เวลา 0:22 น. 3.0k

ราชกิจจาฯ ประกาศประมวลจริยธรรมตํารวจ ต้องซื่อสัตย์สุจริต ห้ามแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ไม่คบหาหรือสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอคติ บังคับใช้ 2 ก.ย.นี้

วันที่ 1 ก.ย.64 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2564  ความว่า โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กๆหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับมติคณะกรรมการ ข้าราชการตำรวจ ในการประชุมครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564 และมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 จึงกำหนดประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ ไว้รวม 7 ข้อ

ราชกิจจาฯ ประกาศจริยธรรมข้าราชการตำรวจ 7 ข้อพึงปฏิบัติ บังคับใช้ 2 ก.ย.นี้

ราชกิจจาฯ ประกาศจริยธรรมข้าราชการตำรวจ 7 ข้อพึงปฏิบัติ บังคับใช้ 2 ก.ย.นี้

ทั้งนี้ นอกจากข้อ(1) ต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ด้วยการแสดงออกถึงความภูมิใจในชาติ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แล้ว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวล่าสุด