svasdssvasds

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ไม่ได้ ทำอย่างไรดี?

ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง อบต. ไม่ได้ ทำอย่างไรดี?

ใกล้เข้ามาแล้วกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ไหนใครที่เป็นกังวลบ้างว่าถ้าหากไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ควรทำอย่างไรดี รีบเช็กข้อมูลได้เลยที่นี่ ก่อนจะเสียสิทธิกัน!!!

การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ใกล้เข้ามาทุกที โดยวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กำหนดให้เป็นวันเลือกตั้ง ซึ่งรวมทั้งหมดกว่า 5,300 แห่งทั่วประเทศ ทั้งนี้หากว่าหลายคน ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในครั้งนี้จะต้องทำอย่างไรละ? แล้วจะเกิดผลอะไรตามมาหรือเปล่า วันนี้SPRiNG มีคำตอบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้นั้น กฎหมายเปิดช่องไว้ให้สำหรับหลายๆคนที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ อันเนื่องจากมี "เหตุจำเป็น" ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ) ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

นอกจากนี้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งยังสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ 

 • เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th 
 • เว็บไซต์ www.ect.go.th
 • กรอกรายละเอียดในแบบแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้องครบถ้วน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนด เมื่อยืนยันข้อความที่ได้กรอกแล้ว ระบบจะแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งให้โดยอัตโนมัติ
 • พิมพ์แบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือจัดเก็บสำเนาข้อมูลไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นหลักฐาน recommended by

แต่สำหรับ"เหตุจำเป็น"ที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่อาจเดินทางไปลงคะแนนเลือกตั้ง อบต. ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ต้องมีดังต่อไปนี้

 1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
 2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
 4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
 5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
 6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
 7. มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่ กกต.กำหนด

โดในกรณีที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้แจ้งเหตุไว้แล้ว หากในวันเลือกตั้ง เหตุดังกล่าวได้สิ้นสุดลง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

 

แล้วในกรณีที่ผู้ที่มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ไม่ได้แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือ แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งแล้วแต่เหตุนั้นมิใช่เหตุอันสมควร ผู้นั้นจะถูกจำกัดสิทธิสำคัญบางประการกำหนดระยะเวลาครั้งละ 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ดังนี้

 1. การสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. /ส.ถ./ผ.ถ. หรือสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว.
 2. การสมัครรับเลือกเป็นกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 3. การเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ.หรือ ผ.ถ.
 4. การดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง และข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
 5. การดำรงตำแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริการท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือคณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น
 6. การดำรงตำแหน่งเลขานุการประธานสภาท้องถิ่น ผู้ช่วยเลขานุการ ประธานสภาท้องถิ่น และเลขานุการรองประธานสภาท้องถิ่น

 

related