svasdssvasds

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา ?”

นิด้าโพล เผยผลสำรวจ “ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา ?”

จากกรณีนักการเมืองเริ่มขยับ ลงพื้นที่บ่อยในช่วงงนี้ นิด้าโพลจึงได้ทำการสำรวจว่า ในความคิดเห็นของประชาชน นักการเมืองลงพื้นที่ด้วยความจริงใจ หรือไก่กากันแน่ ?

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา ?”

ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,316 หน่วยตัวอย่างเกี่ยวกับการที่มีข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้ เป็นความจริงใจเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชน หรือเป็นเพราะกระแสการยุบสภากันแน่

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 97.0

นิด้าโพล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ความคิดเห็นของประชาชนต่อข่าวนักการเมืองเกือบทุกพรรคลงพื้นที่บ่อยมากในช่วงนี้

ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนและหาเสียงไปด้วย 58.89 %

ไปเพราะกระแสการยุบสภามากกว่า 19.38 %

ไปเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนจริง ๆ 11.17 %

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 10.56 %

นิด้าโพล

2. การลงพื้นที่ของ ส.ส.ระบบแบ่งเขต เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง

ไม่เคยลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนเลย 38.83 %

ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนไม่ค่อยบ่อย 36.93 %

ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนค่อนข้างบ่อย 16.41 %

ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนบ่อยมาก 7.45 %

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 0.38 %

3. การลงพื้นที่ของ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อเพื่อดูแลช่วยเหลือประชาชนในเขตเลือกตั้ง

ไม่เคยเห็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่เลย 55.85 %

เห็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ไม่ค่อยบ่อย 29.26 %

เห็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่ค่อนข้างบ่อย 9.95 %

เห็น ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่บ่อยมาก 3.57 %

ไม่ทราบ/ไม่ตอบ/ไม่สนใจ 1.37 %

ที่มา นิด้าโพล “ช่วงนี้นักการเมืองลงพื้นที่บ่อย…จริงใจหรือไก่กา?”

related
logo-pwa

เพิ่ม Spring News

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด