svasdssvasds

Metaverse บัญญัติไทยได้ว่า จักรวาลนฤมิต

Metaverse บัญญัติไทยได้ว่า จักรวาลนฤมิต

Metaverse ถูกคณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา บัญญัติคำให้เรียกว่า "จักรวาลนฤมิต" โดยเขียนทับศัทพ์ว่า "เมตาเวิร์ส"

กระแส Metaverse ถูกปลุกขึ้น จากการที่ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta ที่มาจากภาษากรีก μετά แปลได้ว่า "เกินกว่า" หรืออาจหมายถึง "ครอบคลุมมากขึ้น" หรือ "เหนือกว่า" รวมกับคำว่า Verse ที่มาจากคำว่า Universe แปลได้ว่า "จักรวาล" เมื่อนำทั้งสองคำนี้รวบเข้าด้วยกันจะมีความหมายว่า "จักรวาลที่เหนือกว่า" หรือ "จักรวาลที่เกินกว่า" 

Metaverse เป็นการผสานโลกความเป็นจริงเข้าร่วมกับโลกเสมือนโดยอาศัยเทคโนโลยี พัฒนาให้กลายเป็นชุมชนโลกเสมือน ซึ่งทุกวันนี้ตามเกมออนไลน์ต่างๆ ก็มีการสร้างเป็นชุมชน เป็นคอมมูนิตี้ แต่ยังขาดการผสานเข้ากับโลกความเป็นจริง

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง :

แล้วอย่างนี้ภาษาไทยจะบัญญัติคำว่า Metaverse อย่างไรดี ?

ล่าสุด คณะกรรมการจัดทำพจนานุกรมศัพท์นิเทศศาสตร์ร่วมสมัย ราชบัณฑิตยสภา มีมติในการบัญญัติคำว่า Metaverse ให้เรียกว่า "จักรวาลนฤมิต" โดยเขียนทับศัทพ์ว่า "เมตาเวิร์ส" 

ที่มา: สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

#Metaverse
#จักรวาลนฤมิต

related