svasdssvasds

หวั่นโอไมครอนระบาด ! ข้าราชการวุฒิสภา เวิร์กฟอร์มโฮม หลังปีใหม่

หวั่นโอไมครอนระบาด ! ข้าราชการวุฒิสภา เวิร์กฟอร์มโฮม หลังปีใหม่

หวั่นโอไมครอนระบาด เลขาธิการวุฒิสภา มีข้อสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เวิร์กฟอร์มโฮม ตั้งแต่วันที่ 4 – 14 มกราคม 2565

วันนี้ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้มีหนังสือแจ้งเวียนภายใน ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) สายพันธุ์โอไมครอนที่แพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในขณะนี้ ซึ่งแพร่ระบาดไปแล้วกว่า 100 ประเทศ และมีความสามารถในการแพร่ระบาดที่เร็วกว่าสายพันธุ์หลักในปัจจุบัน คือเดลต้า มากถึง 2-5 เท่า แม้กระทั่งผู้ที่ได้รับวัคซีน จำนวน 2 เข็ม ไวรัสโอไมครอนก็สามารถทำให้ประสิทธิผลในการป้องกันไวรัสลดลงอย่างรวดเร็ว

ประกาศให้ข้าราชการวุฒิสภา เวิร์กฟอร์มโฮม 4 – 14 มกราคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดแนวโน้มความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โอไมครอน นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา จึงมีข้อสั่งการให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัย (Work From Home) ขั้นสูงสุดเต็มจำนวน ตั้งแต่วันอังคารที่ 4 – วันศุกร์ที่ 14 มกราคม 2565 ยกเว้นตำแหน่งผู้บริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการวุฒิสภา รองเลขาธิการวุฒิสภา ที่ปรึกษา ผู้อำนวยการสำนัก รวมถึงผู้ที่มีราชการจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ตามความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ การกำหนดมาตรการดังกล่าว มีขึ้นหลังจากก่อนหน้านี้มีประกาศให้ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เวิร์กฟอร์มโฮม ร้อยละ 50 โดยสลับวันเว้นวัน ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2565

related