svasdssvasds

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ “ดัชนีครูไทยในยุคโควิด-19”

สวนดุสิตโพล เผยสำรวจ “ดัชนีครูไทยในยุคโควิด-19”

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทำการสำรวจ “ดัชนีครูไทยในยุคโควิด-19” โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้คะแนนความเชื่อมั่นต่อครูไทย 7.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดทำดัชนี “ความเชื่อมั่นครูไทย” เป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้เป็นปีที่ 17 สำรวจความคิดเห็นจากประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ จำนวน 3,734 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างที่ 10 – 13 มกราคม 2565 เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 16 มกราคม 2565 เน้นตัวชี้วัด 20 ประเด็นที่บ่งบอกถึงความเชื่อมั่นต่อครูไทยทั้งด้านส่วนตัว การพัฒนาตัวเอง และการพัฒนาวิชาชีพในรอบปี 2564 ที่ผ่านมา โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ความเชื่อมั่น ต่อครูไทย

ผู้ตอบแบบสอบถาม ให้คะแนน 7.75 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10  

สวนดุสิตโพล : ดัชนีครูไทยในยุคโควิด-19

ข่าวที่น่าสนใจ

2. 20 ตัวชี้วัด “ดัชนีครูไทย” (คะแนนเต็ม 10) โดยมีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก ดังนี้

อันดับ 1 มนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ 7.98 คะแนน

อันดับ 2 มีความเมตตา มีจิตใจโอบอ้อมอารี 7.97 คะแนน

อันดับ 3 บุคลิกดี แต่งกายเหมาะสมกับอาชีพ 7.92 คะแนน

อันดับ 4 รักในวิชาชีพครู มีอุมดการณ์ความเป็นครู 7.89 คะแนน

อันดับ 5 ขยันขันแข็ง อดทน เสียสละ ซื้อสัตย์ สุจริต 7.87 คะแนน

3. จุดเด่น ของครูไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 ใช้เทคโนโลยี มีทักษะใหม่ๆ มีเทคโนโลยีการสอนที่ดี 82.29 %

อันดับ 2 ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ ขยัน ทุ่มเท เสียสละ 65.69 %

อันดับ 3 มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ใกล้ชิดชุมชน ท้องถิ่น 61.53 %

4. จุดด้อย ของครูไทย ณ วันนี้

อันดับ 1 ภาระงานมาก ไม่มีเวลา 74.99 %

อันดับ 2 ขาดงบประมาณ ไม่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 59.42 %

อันดับ 3 มีหนี้สินมาก รายได้น้อย 55.04 %

สวนดุสิตโพล : ดัชนีครูไทยในยุคโควิด-19

5. ประชาชนคิดว่า “ครูไทยในยุคโควิด-19 ต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง ?

อันดับ 1 สอนออนไลน์ให้น่าสนใจ ปรับรูปแบบการสอน 85.38 %

อันดับ 2 ใช้สื่อโซเชียลให้เป็นประโยชน์ พัฒนาด้านภาษา และเทคโนโลยี 84.46 %

อันดับ 3 ดูแลรักษาสุขภาพร่างกาย ป้องกันตัวเองจากโควิด-19

ที่มา สวนดุสิตโพล : ดัชนีครูไทยในยุคโควิด-19

related