svasdssvasds

ผลสำรวจนิด้าโพล วันนี้ ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกฯ

ผลสำรวจนิด้าโพล  วันนี้ ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกฯ

“นิด้าโพล” เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง“การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564” วันนี้ ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกฯ อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสม อันดับ 2 บิ๊กตู่ และอันดับ 3 ทิม พิธา

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564” โดยมี 2 หัวข้อ คือ วันนี้ท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี และวันนี้ท่านสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

ทำการสำรวจระหว่างวันที่15-21 ธันวาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศรวมท้ังสิ้น จำนวน 2,504 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการสำรวจคะแนนนิยมทางการเมือง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น จากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ที่ร้อยละ 97.0 โดยได้ผลสำรวจดังนี้

การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. วันนี้ท่านสนับสนุนให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรี การสำรวจครั้งที่ 4

อันดับ 1 ยังหาคนที่เหมาะสม ไม่ได้ 36.54 %  

การสำรวจครั้งที่ 3 / 32.61 % (อันดับ 1)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 37.65 % (อันดับ 1)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 30.10 % (อันดับ 1)

อันดับ 2 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16.93 % 

การสำรวจครั้งที่ 3 / 17.54 % (อันดับ 2)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 19.32 % (อันดับ 2)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 28.79 % (อันดับ 2)

อันดับ 3 พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 10.74 % 

การสำรวจครั้งที่ 3 / 11.02 % (อันดับ 4)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 5.45 % (อันดับ 5)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 6.26 % (อันดับ 5)

อันดับ 4 แพทองธาร ชินวัตร 10.55 % 

(ติดอันดับเป็นครั้งแรก)

อันดับ 5 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ 5.51 % 

การสำรวจครั้งที่ 3 / 11.15 % (อันดับ 3)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 13.64 % (อันดับ 3)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 12.09 % (อันดับ 5)

อันดับ 6 – 10ในการสำรวจครั้งที่ 4

อันดับ 6 พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส 4.83 %

อันดับ 7 ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 4.35 %

อันดับ 8 กรณ์ จาติกวานิช 2.36 %

อันดับ 9 นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว 2.24 %

อันดับ 10 จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 1.84 %

การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564 2. วันนี้ท่านสนับสนุนพรรคการเมืองใด ? การสำรวจครั้งที่ 4

อันดับ 1 ไม่สนับสนุนพรรคการเมืองใดเลย  37.14 % 

การสำรวจครั้งที่ 3 / 30.82 % (อันดับ 1)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 32.68 % (อันดับ 1)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 29.82 % (อันดับ 1)

อันดับ 2 พรรคเพื่อไทย 23.52 % 

การสำรวจครั้งที่ 3 / 22.50 % (อันดับ 1)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 37.65 % (อันดับ 1)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 30.10 % (อันดับ 1)

อันดับ 3 พรรคก้าวไกล 13.18 %

การสำรวจครั้งที่ 3 / 15.11 % (อันดับ 3)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 14.51 % (อันดับ 3)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 13.48 % (อันดับ 4)

อันดับ 4 พรรคพลังประชารัฐ 8.99 %

การสำรวจครั้งที่ 3 /  9.51 % (อันดับ 4)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 10.70 % (อันดับ 4)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 16.65 % (อันดับ 3)

อันดับ 5 พรรคประชาธิปัตย์ 7.15 %

การสำรวจครั้งที่ 3 /  7.78 % (อันดับ 5)

การสำรวจครั้งที่ 2 / 9.54 % (อันดับ 5)

การสำรวจครั้งที่ 1 / 7.10 % (อันดับ 5)

ผลสำรวจนิด้าโพล  วันนี้ ประชาชนอยากให้ใครเป็นนายกฯ

ที่มา นิด้าโพล “การสำรวจคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาส ครั้งที่ 4/2564”

related