svasdssvasds

นิด้าโพล เผยคนไทย 72.61 % ไม่เคยทำพิธี ทำบุญ เช่าเครื่องราง เพื่อแก้ “ปีชง”

นิด้าโพล เผยคนไทย 72.61 %  ไม่เคยทำพิธี ทำบุญ เช่าเครื่องราง  เพื่อแก้ “ปีชง”

ผลสำรวจของนิด้าโพล เรื่องท่านเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่ โดยคนไทย 72.61 % ระบุว่า ไม่เคยทำพิธี ทำบุญ เช่าเครื่องราง เพื่อแก้ “ปีชง”

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง ท่านเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่ ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 22-25 มกราคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษาและอาชีพทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง “ปีชง” การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 ได้ผลสำรวจดังนี้

1. การได้ยินเรื่องปีชงของประชาชน

อันดับที่ 1 เคยได้ยิน 81.51 %

อันดับที่ 2 ไม่เคยได้ยิน 18.41 %

อันดับที่ 3 ไม่แน่ใจว่าที่เคยได้ยินมา เป็นเรื่องปีชงหรือเปล่า 0.08 %

นิด้าโพล : ท่านเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อเรื่องปีชงของประชาชน

อันดับ 1 ค่อนข้างเชื่อ 34.35 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อ 30.08 %

อันดับ 3 เชื่อมาก 6.22 %

อันดับ 4 เฉยๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 2.14 %

นิด้าโพล : ท่านเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่

3. การเข้าร่วมพิธี หรือทำบุญ หรือทำบุญ หรือเช่าเครื่องราง เพื่อแก้ปีชง ของประชาชน

อันดับ 1 ไม่เคยทำพิธี ทำบุญ เช่าเครื่องราง เพื่อแก้ปีชง 72.61 %

อันดับ 2 เคยทำบุญเพื่อแก้ปีชง 20.43 %

อันดับ 3 เคยเข้าร่วมพิธี เพื่อแก้ปีชง 11.23 %

อันดับ 4 เคยเช่าเครื่องราง เพื่อแก้ปีชง  4.46 %

อันดับ 5 ไม่แน่ใจว่าที่ทำไปเป็นการเข้าร่วมพิธี หรือทำบุญ หรือทำบุญ หรือเช่าเครื่องราง เพื่อแก้ปีชง หรือเปล่า 0.65 %

อันดับ 6 เฉยๆ / ไม่ตอบ / ไม่สนใจ 0.91 %

นิด้าโพล : ท่านเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่

ที่มา :  นิด้าโพล : ท่านเชื่อเรื่องปีชงหรือไม่

related