svasdssvasds

ค่ารักษาโควิดโรงพยาบาล "ปรับเรทใหม่" เริ่ม 1 มี.ค. 65

ค่ารักษาโควิดโรงพยาบาล "ปรับเรทใหม่" เริ่ม 1 มี.ค. 65

ค่ารักษาโควิดโรงพยาบาล "ปรับเรทใหม่" เริ่ม 1 มี.ค. 65 โดยแบ่งตามระดับอาการ 3 ความรุนแรงคือ สีเขียว-เหลือง-แดง ซึ่งแต่ละสีจะมีค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน

สัดส่วนผู้รับการรักษา UCEP COVID 768,491 ครั้ง

อัปเดต อัตราค่ารักษาพยาบาลโควิดโรงพยาบาลรัฐ และเอกชน แบ่งตามระดับความรุนแรง เพื่อใช้ประกอบการรักษา เริ่ม 1 มีนาคม 2565 แบ่งได้ ดังนี้

  • สีเขียว ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ หรืออาการเล็กน้อย  
  • สีเหลือง ผู้ป่วยที่มีโรคแทกซ้อนหรือมีภาวะปอดอักเสบ  
  • สีแดงผู้ป่วยที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ และใช้ออกซิเจนแรงดันสูง 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ค่ารักษาพยาบาลโควิด19 โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน (อัตราเดิม)

  • ผู้ป่วยสีเขียว โรงพยาบาลรัฐค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา  23,248 บาทต่อคน  โรงพยาบาลเอกชน 50,326 บาทต่อคน

  • ผู้ป่วยสีเหลือง โรงพยาบาลรัฐค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา  81,844 บาทต่อคน โรงพยาบาลเอกชน 92,752 บาทต่อคน 

  • ผู้ป่วยสีแดง โรงพยาบาลภาครัฐค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา 252,184 บาทต่อคน โรงพยาบาลเอกชน 375,428 บาทต่อคน 

ค่ารักษาโควิดอัตราใหม่ 1 มี.ค. 2565

ค่ารักษาพยาบาลโควิด19 โรงพยาบาลรัฐ และเอกชน (อัตราใหม่)

  • ผู้ป่วยสีเขียว โรงพยาบาลรัฐค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา  12,000 บาทต่อคน

  • ผู้ป่วยสีเหลือง โรงพยาบาลรัฐค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา  69,300 บาทต่อคน

  • ผู้ป่วยสีแดง โรงพยาบาลภาครัฐค่ารักษาโควิดอยู่ที่อัตรา 214,400 บาทต่อคน

related