svasdssvasds

สิ้นสุดการรอคอย ไทม์ไลน์ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา

สิ้นสุดการรอคอย ไทม์ไลน์ เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา

ไทม์ไลน์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา เปิดรับสมัคร 31 มี.ค. – 4 เม.ย. กำหนดเลือกตั้งวันที่ 22 พ.ค. นี้

หลังจากต้องรอมาอยางเนิ่นนาน ล่าสุดก็มีหมายกำหนดการต่างๆ ออกมาอย่างชัดเจนแล้ว สำหรับการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา โดยมีไทม์ไลน์ต่างๆ ดังต่อไปนี้

มีนาคม 2565

8 มี.ค. 65    

ค.ร.ม. มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้ง

25 มี.ค. 65  

กกต. ประกาศกําหนดให้มีการเลือกตั้ง (ม.142)

ผอ.กต.ท้องถิ่น เสนอร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง

ผอ.กต.จังหวัด ให้ความเห็นชอบร่างประกาศให้มีการเลือกตั้ง

28 มี.ค. 65 

ผอ.กต.ท้องถิ่น ประกาศให้มีการเลือกตั้ง (ม.12)

31 มี.ค. - 4 เม.ย. 65

วันรับสมัครรับเลือกตั้ง (ม.12)

เมษายน 2565

11 เม.ย. 65

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร (ม.52)

14 เม.ย. 65

วันสุดท้ายยื่นคําร้องต่อ กกต. กรณีไม่รับสมัคร (ม.55)

26 เม.ย. 65

ประกาศกําหนดหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม. 23)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ม.43)

เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. และนายกฯ เมืองพัทยา 22 พ.ค. 65

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พฤษภาคม 2565

1 พ.ค. 65    

วันสุดท้ายแต่งตั้ง กปน./รปภ. (ม.28)

วันสุดท้ายการยื่นคําร้องคัดค้านการรับสมัคร (ม.56)

6 พ.ค. 65    

วันสุดท้ายส่งหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน (ม.43)

11 พ.ค. 65

วันสุดท้ายเปลี่ยนแปลงหน่วยเลือกตั้ง/ที่เลือกตั้ง (ม. 23)

วันสุดท้ายเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อ (ม.44,ม.45)

วันสุดท้าย กกต. วินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56)

14 พ.ค. 65

วันสุดท้ายแจ้งการแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัคร (ม.58)

15 - 21 พ.ค. 65

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40)

21 พ.ค. 65

วันสุดท้ายศาลอุทธรณ์/ศาลอุทธรณ์ภาควินิจฉัยสิทธิสมัคร (ม.56)

วันสุดท้ายอบรมเจ้าพนักงานผู้ดําเนินการเลือกตั้ง/มอบวัสดุอุปกรณ์

22 พ.ค. 65

วันเลือกตั้ง

23 - 29 พ.ค. 65

แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.40)

เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. และนายกเมืองพัทยา 22 พ.ค. 65

มิถุนายน 2565

6 มิ.ย. 65

วันสุดท้ายจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อจัดทําบัญชีผู้ถูกจํากัดสิทธิ(ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 216)

21 มิ.ย. 65

วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคหนึ่ง

กรกฎาคม 2565

21 ก.ค. 65

วันสุดท้ายประกาศผลการเลือกตั้ง ตามมาตรา 17 วรรคสอง

วันสุดท้ายจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ถูกจํากัดสิทธิ (ระเบียบท้องถิ่นฯ ข้อ 66)

 

related