svasdssvasds

นิด้าโพล เผย คนกรุงอยากให้ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม. สุชัชวีร์ ร่วงอยู่อันดับ 5

นิด้าโพล เผย คนกรุงอยากให้ชัชชาติ เป็นผู้ว่าฯ กทม. สุชัชวีร์ ร่วงอยู่อันดับ 5

ผลสำรวจ คนกรุงอยากให้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11 ของนิด้าโพล ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ยังคงเป็นอันดับ 1 คะแนนทิ้งห่างแคนดิเดตผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. รายอื่นๆ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “อยากได้ใคร เป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกต้ังในกรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,313 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับประชาชนอยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม.คร้ังที่ 11

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจำกบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 97.0 โดยมีผู้สำรวจดังต่อไป

นิด้าโพล : “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

อันดับ 1 ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ 38.01 %

อันดับ 2 ยังไม่ตัดสินใจ 13.40 %

อันดับ 3 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง 11.73 %

อันดับ 4 วิโรจน์ ลักขณาอดิศร 8.83 %

อันดับ 5 สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ 8.61 %

อันดับ 6 ไปลงคะแนน แต่ไม่เลือกใคร (Vote NO) 5.56 %

อันดับ 7 ผู้สมัครจากพรรเพื่อไทย 4.27 %

อันดับ 8 รสนา โตสิตระกูล 3.73 %

อันดับ 9 จไม่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง 1.83 %

อันดับ 10 ผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐ 1.29 %

นิด้าโพล : “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11”

นิด้าโพล : “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11”

ที่มา นิด้าโพล : “อยากได้ใครเป็นผู้ว่าฯ กทม. ครั้งที่ 11”

related