svasdssvasds

นิด้าโพล เผย คนไทย 76.75 % เชื่อมากว่า มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง

นิด้าโพล เผย คนไทย 76.75 % เชื่อมากว่า มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล เรื่อง “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ?” โดยประชาชน 76.75 % เชื่อว่า มีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง ทั้งระดับท้องถิ่นและประเทศ

ศูนย์สํารวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสํารวจของประชาชนเรื่อง “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ?” ทําการสํารวจระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2565จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาคระดับการศึกษาอาชีพและรายได้ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จํานวน 1,329 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง การสํารวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอยางหลัก (Master Sample)ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอยางด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random

Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ กำหนดคความเชื่อมัน ร้อยละ 97.0  โดยมีผลสำรวจดังนี้

1. ความเชื่อของประชาชนว่า “ประเทศไทยมีการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง” ไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ

อันดับ 1 เชื่อมาก 76.75 %

อันดับ 2 ค่อนข้างเชื่อ 16.33 %

อันดับ 3 ไม่เชื่อเลย 3.46 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเชื่อ 3.31 %

อันดับ 5 เฉยๆ / ไม่ชอบ / ไม่สนใจ 0.15 %

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล เรื่อง “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ?”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ความเชื่อมั่นของประชาชนว่า ปัญหาการซื้อเสียงในการเลือกตั้ง จะสามารถแก้ไขได้

อันดับ 1 ไม่เชื่อเลย 63.92 %

อันดับ 2 ไม่ค่อยเชื่อ 17.76 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเชื่อ 11.46 %

อันดับ 4 เชื่อมาก 6.62 %

3. ความคิดเห็นของประชาชนต่อข้อเสนอที่จะให้ “การซื้อเสียงในการเลือกตั้ง” เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 71.93 %

อันดับ 2 เห็นด้วยมาก 12.27 %

อันดับ 3 ไม่ค่อยเห็นด้วย 8.50 %

อันดับ 4 ค่อนข้างเห็นด้วย 6.77 %

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล เรื่อง “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ?” 4. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อข้อเสนอที่จะให้ “การจัดเลี้ยงของผู้สมัครเลือกตั้ง” เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 59.44 %

อันดับ 2 เห็นด้วยมาก 14.52 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเห็นด้วย 13.02 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 11.89 %

5. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อข้อเสนอที่จะให้ “การจัดมโหรสพ กิจกรรมบันเทิงของผู้สมัครเลือกตั้ง” เป็นการกระทำที่ถูกกฎหมาย

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 61.17 %

อันดับ 2 เห็นด้วยมาก 13.54 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเห็นด้วย 13.02 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 11.89 %

6. ความคิดเห็นของประชาชน ต่อการไม่อนุญาตให้เปิดเผยผลโพลการเลือกตั้ง ในระหว่าง 7 วันก่อนการเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน

อันดับ 1 ไม่เห็นด้วยเลย 42.06 %

อันดับ 2 เห็นด้วยมาก 28.97 %

อันดับ 3 ค่อนข้างเห็นด้วย 15.80 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยเห็นด้วย 10.99 %

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล เรื่อง “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ?”

เปิดผลสำรวจ นิด้าโพล เรื่อง “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ?”

ที่มา นิด้าโพล “ซื้อเสียงถูกกฎหมาย ?”

related