svasdssvasds

SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน

SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน

อีกครั้งที่ SPRiNG จัดงาน Virtual Event เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้ให้แก่ผู้สนใจ โดยครั้งนี้มาในชื่อ "SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน" ซึ่งเน้นที่ประเด็นความยั่งยืนกับแนวทาง ESG ที่ทำแล้วดีต่อสิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์ต่อสังคมในระยะยาว และเป็นธุรกิจที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

คุณหรือคนในครอบครัวได้รับผลกระทบจากปัญหาฝุ่นควัน น้ำท่วม หรือสภาพอากาศที่แปรปรวนจนเจ็บไข้ได้ป่วยไหม? ถ้าใช่ คุณกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศร่วมกับประชากรโลก ซึ่งเป็นผลมาจากการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การอุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง จนทรัพยากรพร่อง ขาดแคลน และยากจะกลับไปฟื้นฟูให้สภาพแวดล้อมกลับมาสมบูรณ์ดังเดิม

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าและบริการเพื่ออุปโภคบริโภค การคมนาคมขนส่ง ซึ่งมีส่วนก่อให้เกิดคาร์บอนสะสมในชั้นบรรยากาศมาเนิ่นนาน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 ข้อ ซึ่งริเริ่มโดย สหประชาชาติ (UN) จึงเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมในระดับ Global

Source : thailand.un.org/th/sdgs

ขณะเดียวกัน การคิดค้นนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ก็ก้าวไปสู่เป้าหมายของการเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขัน หากแต่กระบวนการต่างๆ ต้องนำไปสู่การลดหรือหยุดสร้างมลภาวะให้แก่โลก แนวทาง ESG : Environmental, Social & Governance จึงเข้ามามีบทบาทในด้านเกณฑ์พิจารณากิจการที่เติบโตเป็นบริษัท “มหาชน” ว่า บริษัทนั้นๆ ทำธุรกิจโดยรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม สิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล และที่สำคัญ วัดผลได้อย่างชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลให้นักลงทุนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมความแข็งแกร่งและขยายการเติบโตให้แก่ธุรกิจต่อไป

.....................................................................................................

ตัวอย่างองค์กรที่ดำเนินงานสอดคล้องตามแนวทาง ESG 

.....................................................................................................

ESG คืออะไร

หากยึดตามความหมายธนาคารโลกแล้ว ESG (Environmental, Social & Governance) คือ การนำปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลหรือธรรมาภิบาล มาพิจารณาในการวิเคราะห์ คัดเลือก และบริหารการลงทุน เพื่อสร้างโอกาสให้กับธุรกิจและดึงดูดนักลงทุน

  • ด้านสิ่งแวดล้อม ปัจจัยที่พิจารณาประกอบด้วย การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือการปล่อยมลภาวะอื่นๆ การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และคำนึงถึงความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ด้านสังคม มุ่งเน้นการคำนึงถึงสิทธิมนุษยชน มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพของแรงงาน รวมถึงความสัมพันธ์กับชุมชน
  • ด้านธรรมาภิบาล เน้นการกำกับดูแลกิจการให้มีความโปร่งใส มีกลไกการตรวจสอบหรือถ่วงดุล ดำเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด 

SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ทุกบริษัทที่จะได้รับคัดเลือกหรือจัดอันดับให้อยู่ในลิสต์ ESG ของบริษัทที่ทำธุรกิจอย่างยั่งยืน สปริงนิวส์ กรุงเทพธุรกิจ และ คมชัดลึก จึงเชิญชวนทุกคน ทุกภาคส่วนมาร่วมรับฟังและทำความเข้าใจว่า ESG สำคัญแค่ไหนในโลกธุรกิจยุคใหม่ เกี่ยวเนื่องและส่งผลต่อวิถีชีวิตของคนทั่วไปอย่างไร 

ในงาน SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน ซึ่งจะมีปาฐกถาพิเศษ โดย วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย และวงเสวนา 2 หัวข้อ ได้แก่ Session 1 : 4 ต้นแบบด้าน ESG ของไทย และกลยุทธ์พาองค์กรไปผงาดในเวทีโลก และ Session 2 : เจาะแนวคิดสู่การพิชิตความยั่งยืน โดยผู้บริหารจากอุตสาหกรรมการเงินชั้นนำ การธนาคาร  โทรคมนาคม ฯลฯ ดำเนินรายการโดย­­ อ๋อง - อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์ ผู้ประกาศรายการเนชั่นทีวี 22

สำหรับงาน SPRiNG News Special Forum : INNOVATION x SUSTAINABILITY นวัตกรรมนำธุรกิจยั่งยืน จะจัดให้รับชมแบบ Virtual Event ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 13.30 - 16.00 น. ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทางแพลตฟอร์ม Facebook และ Youtube ของ SPRiNG News

ฟังแล้วอาจค้นพบว่า ESG เป็นสะพานเชื่อมต่อโลกธุรกิจที่สร้างมูลค่ามหาศาล!

——————————————————————————
ติดตามข่าว ไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม ธุรกิจดิจิทัล สำหรับไลฟ์สไตล์ในโลกยุคใหม่ได้ที่สปริงนิวส์ www.springnews.co.th

related