svasdssvasds

นิด้าโพล เผย คนต่างจังหวัด 66.14 % อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ มาก

นิด้าโพล เผย คนต่างจังหวัด 66.14 % อยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ มาก

นิด้าโพล เผยผลผลสำรวจของประชาชน เรื่องคนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่ อันดับ 1 อยากเลือกมาก 66.14 % อันดับ 2 ค่อนข้างอยากเลือก 18.64 %

“นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่องคนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่ ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 เมษายน 2565 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขี้นไป กระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพ และรายได้ทั่วประเทศ ยกเว้นกรุงเทพฯ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่าง โดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample)

ของนิด้าโพล สุ่มตัวอย่ำงด้วยวิธีแบบง่าย (Simple Random Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97.0 % มีผลสำรวจดังนี้

นิด้าโพล : คนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

ข่าวที่น่าสนใจ

1. ความต้องการของประชาชนในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ

อันดับ 1 อยากได้มาก 66.14 %

อันดับ 2 ค่อนข้างอยากได้ 18.64 %

อันดับ 3 ไม่อยากได้เลย 10.07 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยอยากได้ 3.79 %

อันดับ 5 เฉยๆ อย่างไรก็ได้ 1.36 %

2. ความคิดเห็นของประชาชนต่อการมีผู้ว่าฯ ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่มาจากการแต่งตั้ง จะทำให้ผลของการพัฒนาจังหวัดมีความแตกต่างกัน

อันดับ 1 มีความแตกต่างกันมาก 57.80 %

อันดับ 2 ค่อนข้างมีความแตกต่างกัน 27.05 %

อันดับ 3 ไม่มีความแตกต่างกันเลย 8.71 %

อันดับ 4 ไม่ค่อยมีความแตกต่างกัน 5.91 %

อันดับ 5 ไม่แน่ใจ 0.53 %

นิด้าโพล : คนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

ที่มา นิด้าโพล : คนต่างจังหวัดอยากเลือกตั้งผู้ว่าฯ ของตนเองหรือไม่

related