svasdssvasds

สธ.จี้ผู้ว่าฯ บังคับใช้กฎหมาย ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่นกัญชา มีโทษทั้งจำ-ปรับ

สธ.จี้ผู้ว่าฯ บังคับใช้กฎหมาย ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่นกัญชา มีโทษทั้งจำ-ปรับ

คกก.สาธารณสุขได้มีมติเห็นชอบให้ออกคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญจากการกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 แล้ว มีผลตั้งแต่ 9 มิ.ย. 65 พร้อมจัดทำหนังสือไปยังจังหวัดและท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติทันที

 นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ขณะนี้ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข ได้ลงนามในคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข เรื่อง แนวทางควบคุมเหตุรำคาญ จากการกระทำ ให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด พ.ศ. 2565 แล้ว โดยจะมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายนนี้ ซึ่งขณะนี้อธิบดีกรมอนามัยในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุข ได้ทำหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานคณะกรรมการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสนับสนุนดำเนินการตามคำแนะนำดังกล่าวตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

 สำหรับรายละเอียดคำแนะนำต่อราชการส่วนท้องถิ่น ได้กำหนดให้การควบคุม เหตุรำคาญตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข มีดังนี้

• ควบคุมการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใดในทำนองเดียวกัน โดยไม่ก่อเหตุรำคาญจากกลิ่น หรือ ควันรบกวนประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

• เมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญ เรื่อง กลิ่นหรือควันจากการสูบกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ให้เจ้าพนักงานดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย โดยศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เช่น สถานที่หรือบริเวณที่ถูกประชาชนร้องเรียน แหล่งกำเนิดกลิ่นหรือควัน ลักษณะกลิ่น ช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ เป็นต้น

• ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง หากพบว่าเรื่องร้องเรียนไม่เป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผู้ร้องเรียนทราบ และยุติเรื่อง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

• “อนุทิน” ไขปมกัญชา-กัญชง ลั่นไทยนำร่องในอาเซียน ไม่แนะนำให้พกไปต่างประเทศ

• จดแจ้งปลูกกัญชา ปลดล็อกวันแรก เวปหมุนติ้ว OTP มาช้า กรอกยืนยันไม่ทัน

• กัญชาถูกกฏหมาย 69 ประเทศ ปลดล็อกเพื่อการแพทย์-เสรีกัญชาสำหรับสันทนาการ

กรณีพบว่าเรื่องร้องเรียนนั้น เข้าข่ายเป็นเหตุรำคาญตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ให้เจ้าพนักงานพิจารณาออกคำแนะนำ เพื่อให้ผู้ก่อเหตุปรับปรุงแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ โดยให้ระบุข้อเท็จจริงที่ตรวจพบ รวมทั้งระบุมาตรการหรือวิธีการที่ใช้ในการแก้ไข หรือปรับปรุงให้เหตุรำคาญนั้น ระงับไปภายในระยะเวลาที่กำหนด

• ให้เจ้าพนักงานติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน ที่กำหนดให้ผู้ถูกร้องเรียนต้องปฏิบัติ หากผู้ถูกร้องเรียนไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ออกคำสั่งทางปกครอง โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 27 หรือ มาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข  พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วแต่กรณี เพื่อให้ผู้ก่อเหตุดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือระงับเหตุรำคาญ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

 อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในตอนท้ายว่า

กรณีผู้ถูกร้องเรียนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นดำเนินการส่งเรื่องให้ผู้มีอำนาจเปรียบเทียบตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยอัตราโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังกล่าวข้างต้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามเดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 ส่วนกรณีผู้ถูกร้องเรียนปฏิบัติตามคำสั่งทางปกครอง เรื่องยุติ ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นแจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบต่อไป

related