svasdssvasds

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขยายเวลาเปิดสวนสาธารณะ 3 แห่ง ตั้งแต่ 04.30 - 22.00 น.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขยายเวลาเปิดสวนสาธารณะ 3 แห่ง ตั้งแต่ 04.30 - 22.00 น.

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ลงนามในประกาศขยายเวลาเปิดสวนสาธารณะ 3 แห่ง ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ ตั้งแต่เวลา 04.30 - 22.00 น. เริ่ม 1 สิงหาคมนี้

วันนี้ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม. ได้ลงนามใน “ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิดและปิดบริการสวนสาธารณะ” ขยายเวลาเปิด-ปิด สวนสาธารณะ 3 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขยายเวลาเปิด- ปิดสวนสาธารณะ 3 แห่ง 04.30 - 22.00 น.

บทความที่เกี่ยวข้อง

"เพื่อขยายโอกาสการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้ใช้บริการสวนสาธารณะของกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มได้เข้าถึงพื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขยายเวลาเปิด- ปิดสวนสาธารณะ 3 แห่ง 04.30 - 22.00 น.

"อาศัยอำนาจตามระเบียบ กรุงเทพมหานครว่าด้วยการดำเนินงานของสวนสาธารณะ พ.ศ.2562 ข้อ 8 จึงเปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาเปิด และปิดบริการสวนสาธารณะในสังกัดสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สวนลุมพินี สวนจตุจักร และอุทยานเบญจสิริ โดยให้เปิดบริการตามปกติทุกวันตั้งแต่เวลา 04.30 น. ถึงเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป"

ประกาศ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม ลงชื่อ ชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้ว่าฯ กทม.

related