svasdssvasds

ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร ประกาศจุดยืน ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร ประกาศจุดยืน ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร แถลงการณ์ประกาศจุดยืน ให้รัฐมีมาตรการควบคุมกัญชาอย่างเหมาะสม มีมาตรการป้องปรามและจับกุมเพื่อมิให้มีการใช้กัญชาเพื่อการนันทนาการโดยเด็ดขาด รวมถึงห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ฯลฯ แต่ให้ใช้ทางการแพทย์เท่านั้น

เรียกได้ว่ามีการออกมาแถลงการณ์รายวันกันเลยทีเดียว หลังจากมีการปลดล็อกกัญชาออกจากยาเสพติด แต่กลับไม่มีมาตรการรองรับควบคุมที่ชัดเจน ล่าสุดชมรมทันตสาธารณสุขภูธร ก็ได้ออกแถลงกาณ์ประกาศจุดยืนเรื่อง ให้รัฐมีมาตรการควบคุมกัญชาอย่างเหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร ซึ่งประกอบด้วยทันตแพทย์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข และนักวิชาการทันตสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีมติประกาศจุดยืนของชมรมฯ ในการเสนอให้รัฐมีมาตรการควบคุมกัญชาอย่างเหมาะสม

ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร ประกาศจุดยืน ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากแม้กัญชาจะมีประโยชน์ สามารถนำมาใช้เกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงใช้ในการรักษาทางทันตกรรมบางอย่างได้ แต่หากขาดการควบคุมและบริหารจัดการที่ดี จะก่อให้เกิดโทษและผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนอย่างมหาศาล

ด้วยความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศ พบว่าการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชนจะส่งผลต่อพัฒนาการของสมอง ซึ่งจะส่งผลกระทบและบั่นทอนศักยภาพของคนไทย และประเทศไทยในอนาคต

ชมรมทันตสาธารณสุขภูธรจึงมีข้อแถลงการณ์และจุดยืนในการคัดค้านการเปิดเสรีกัญชา และเสนอให้รัฐต้องควบคุมให้ใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมกัญชาในกิจการเฉพาะทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้น รวมถึงเสนอให้รัฐออกมาตรการและดำเนินการดังนี้

ชมรมทันตสาธารณสุขภูธร ประกาศจุดยืน ให้ใช้กัญชาทางการแพทย์เท่านั้น

1. มาตรการป้องปรามและจับกุมเพื่อมิให้มีการใช้กัญชาเพื่อการนันทนาการโดยเด็ดขาด

2. มาตรการห้ามการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาในรูปแบบต่างๆ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ขนม และอื่นๆ

3. มาตรการควบคุมการโฆษณากัญชาในสื่อรูปแบบต่างๆที่ทำให้ประชาชนมีโอกาสเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของกัญชา

4. ทบทวนการออกและบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกัญชาให้เป็นไปอย่างรอบคอบ รวมถึงควรมีการพัฒนาหรือเตรียมการให้สังคมมีความพร้อมในการใช้ประโยชน์จากกัญชาอย่างเหมาะสม ก่อนมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้กัญชาใดใด

ที่มา FB : ชมรมแพทย์ชนบท

 

related