svasdssvasds

กางรายชื่อ ส.ว. 250 คน ที่มาส.ว. เป็นใครมาจากไหน มีใครเป็นตัวตึงของสภาบ้าง

กางรายชื่อ ส.ว. 250 คน ที่มาส.ว. เป็นใครมาจากไหน มีใครเป็นตัวตึงของสภาบ้าง

สมาชิกวุฒิสภาหรือ ส.ว. ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีการคัดเลือก สรรหาและการสมัครมาจากวิธีต่างๆ และจำนวน 250 คนที่คัดเลือกมานั้น มีอาชีพและความเป็นมาที่หลากหลาย

กลายเป็นที่จับตามองในช่วงหลังการเลือกตั้ง 2566 เพราะเป็นช่วงของการยกมือโหวตชื่อนายกรัฐมนตรี 

วันนี้เรามาทำความรู้จัก สมาชิกวุฒิสภา หรือ ส.ว. ให้ดีขึ้นกว่าเดิม

ที่มาของ ส.ว. 250 มาจากไหนบ้าง

 1. คณะกรรมการสรรหา ส.ว. เลือกมา 400 คน
 2. กกต.รับสมัครทั่วประเทศ เลือกกันเองเหลือ 200 คน

ทั้งนี้ ในรอบการคัดเลือกส.ว.ครั้งที่ผ่านมา มาจากการแต่งตั้ง 194 คน คัดเลือกมา 50 คน เป็นโดยตำแหน่ง 6 คน รวม 250 คน

กางรายชื่อ ส.ว. 250 คน ที่มาส.ว. เป็นใครมาจากไหน มีใครเป็นตัวตึงของสภาบ้าง

อ่านข่าวอื่นๆ เพิ่มเติม

ทั้งนี้ จากข้อมูลแจ้งว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2559 พลเอก ธีรชัย นาควานิช เลขาธิการ คสช.ในขณะนั้น เคยส่งหนังสือถึง มีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ว่า

"ไม่มีอำนาจเลือกหรือกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี แต่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูญ" และ "อย่าได้หวาดระแวงว่าจะมีการสืบทอดอำนาจ คสช. ยินดีจะพ้นจากตำแหน่ง และยุติอำนาจหน้าที่ทั้งปวงตามกำหนดเวลาในโรดแมปและในร่างรัฐธรรมนูญ และจะไม่เข้ามาก้าวก่ายแทรกแซงการจัดการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่"

กางรายชื่อ ส.ว. 250 คน ที่มาส.ว. เป็นใครมาจากไหน มีใครเป็นตัวตึงของสภาบ้าง

รายชื่อ ส.ว. 250 คน

(สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง)

ปลัดกระทรวงกลาโหม

 • พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์ (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565
 • พลเอก สนิธชนก สังขจันทร์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

 • พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ผู้บัญชาการทหารบก 

 • พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้

ผู้บัญชาการทหารเรือ

 • พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565)
 • พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

 • พลอากาศเอก นภาเดช ธูปะเตมีย์ (2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565)
 • พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

 • พลตำรวจเอก สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข (6 ธันวาคม พ.ศ. 2563 - 30 กันยายน พ.ศ. 2565)
 • พลตำรวจเอก ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

กางรายชื่อ ส.ว. 250 คน ที่มาส.ว. เป็นใครมาจากไหน มีใครเป็นตัวตึงของสภาบ้าง

ส.ว.ที่มาจากการแต่งตั้งและคัดเลือก

 1. พลเอก กนิษฐ์ ชาญปรีชญา
 2. กรรณภว์ ธนภรรคภวิน    
 3. พลตรี กลชัย สุวรรณบูรณ์        
 4. กล้านรงค์ จันทิก    
 5. กษิดิศ อาชวคุณ
 6. กอบกุล อาภากร ณ อยุธยา    
 7. กาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
 8. กำพล เลิศเกียรติดำรงค์
 9. กิตติ วะสีนนท์
 10. กิตติศักดิ์ รัตนวราหะ
 11. กูรดิสถ์ จันทร์ศรีชวาลา
 12. เกียว แก้วสุทอ
 13. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ไกรสิทธิ์ ตันติศิรินทร์
 14. ขวัญชาติ วงศ์ศุภรานันต์
 15. คำนูณ สิทธิสมาน    
 16. จเด็จ อินสว่าง
 17. จรินทร์ จักกะพาก
 18. พลโท จเรศักณ์ อานุภาพ
 19. พลตำรวจโท จิตติ รอดบางยาง
 20. จินตนา ชัยยวรรณาการ
 21. จิรชัย มูลทองโร่ย    
 22. จิรดา สงฆ์ประชา
 23. พลเอก จิรพงศ์ วรรณรัตน์
 24. พลเอก จีระศักดิ์ ชมประสพ
 25. นายแพทย์ เจตน์ ศิรธรานนท์
 26. เจน นำชัยศิริ
 27. ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 28. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข        
 29. พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ
 30. เฉลา พวงมาลัย
 31. พลอากาศตรี เฉลิมชัย เครืองาม    
 32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
 33. เฉลิมชัย เฟื่องคอน
 34. เฉลียว เกาะแก้ว
 35. พลเอก ชยุติ สุวรรณมาศ
 36. ชลิต แก้วจินดา
 37. พลตำรวจเอก ชัชวาลย์ สุขสมจิตร์    
 38. พลเรือเอก ชัยวัฒน์ เอี่ยมสมุทร
 39. ดร. ชาญวิทย์ ผลชีวิน    
 40. พลเอก ชาตอุดม ติตถะสิริ
 41. พลเอก เชวงศักดิ์ ทองสลวย
 42. ว่าที่ร้อยตรี เชิดศักดิ์ จำปาเทศ
 43. เชิดศักดิ์ สันติวรวุฒิ        
 44. ซากีย์ พิทักษ์คุมพล
 45. พลเรือเอก ฐนิฐ กิตติอำพน    
 46. พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย    
 47. ณรงค์ รัตนานุกูล
 48. นายแพทย์ ณรงค์ สหเมธาพัฒน์    
 49. ณรงค์ อ่อนสอาด
 50. พลเอก ดนัย มีชูเวท    
 51. ดวงพร รอดพยาธิ์
 52. ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์
 53. ดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม
 54. ดุสิต เขมะศักดิ์ชัย    
 55. พลตำรวจเอก เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา
 56. พลตำรวจโท ตรีทศ รณฤทธิวิชัย    
 57. พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
 58. ตวง อันทะไชย
 59. พลเอก ไตรโรจน์ ครุธเวโช        
 60. ถนัด มานะพันธุ์นิยม
 61. ถวิล เปลี่ยนศรี
 62. ถาวร เทพวิมลเพชรกุล
 63. พลอากาศเอก ถาวร มณีพฤกษ์
 64. ทรงเดช เสมอคา
 65. พลเอก ทวีป เนตรนิยม    
 66. ทวีวงษ์ จุลกมนตรี
 67. ทัศนา ยุวานนท์
 68. ศาสตราจารย์ ดร. ร้อยเอก ทินพันธุ์ นาคะตะ
 69. พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
 70. พลเอก ธงชัย สาระสุข
 71. พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
 72. พลเอก ธวัชชัย สมุทรสาคร
 73. ธานี สุโชดายน
 74. ธานี อ่อนละเอียด    
 75. พลเอก ธีรเดช มีเพียร
 76. พลเรือเอก นพดล โชคระดา    
 77. พลเอก นพดล อินทปัญญา    
 78. พลเอก นาวิน ดำริกาญจน์    
 79. นิพนธ์ นาคสมภพ
 80. พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน
 81. ศาสตราจารย์ นิสดารก์ เวชยานนท์    
 82. นิอาแซ ซีอุเซ็ง
 83. เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์    
 84. บรรชา พงศ์อายุกูล    
 85. พลเอก บุญธรรม โอริส    
 86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญส่ง ไข่เกษ
 87. พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์
 88. ร้อยเอก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล    
 89. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
 90. ประดิษฐ์ เหลืองอร่าม    
 91. ประภาศรี สุฉันทบุตร
 92. ประมนต์ สุธีวงศ์
 93. ประมาณ สว่างญาติ
 94. ร้อยเอก ประยุทธ เสาวคนธ์
 95. ประยูร เหล่าสายเชื้อ
 96. พลเอก ประสาท สุขเกษตร    
 97. ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ
 98. พลตำรวจตรี ปรัชญ์ชัย ใจชาญสุขกิจ    
 99. พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
 100. ปรีชา บัววิรัตน์เลิศ
 101. ปัญญา งานเลิศ
 102. พลเอก ปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ
 103. ปานเทพ กล้าณรงค์ราญ    
 104. ปิยฉัฏฐ์ วันเฉลิม
 105. ปิยพันธุ์ นิมมานเหมินท์
 106. พลเอก โปฎก บุนนาค
 107. ผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ
 108. คุณหญิง พรทิพย์ โรจนสุนันท์
 109. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) พรเพชร วิชิตชลชัย
 110. นายแพทย์ พลเดช ปิ่นประทีป    
 111. พลเรือเอก พะจุณณ์ ตามประทีป        
 112. พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์
 113. พิกุลแก้ว ไกรฤกษ์
 114. พิทักษ์ ไชยเจริญ
 115. พลเอก พิศณุ พุทธวงศ์
 116. พิศาล มาณวพัฒน์
 117. พลตำรวจโท พิสัณห์ จุลดิลก
 118. พลเอก พิสิทธิ์ สิทธิสาร
 119. พีระศักดิ์ พอจิต
 120. เพ็ญพักตร์ ศรีทอง
 121. พลเอก ไพชยนต์ ค้าทันเจริญ
 122. ไพฑูรย์ หลิมวัฒนา    
 123. ไพโรจน์ พ่วงทอง
 124. พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย    
 125. ภัทรา วรามิตร
 126. นายกองเอก ภาณุ อุทัยรัตน์
 127. มณเฑียร บุญตัน
 128. มหรรณพ เดชวิทักษ์
 129. พลเอก มารุต ปัชโชตะสิงห์
 130. พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ    
 131. พลเอก ยอดยุทธ บุญญาธิการ
 132. พันตำรวจเอก ยุทธกร วงเวียน
 133. ยุทธนา ทัพเจริญ
 134. รณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูล
 135. เรณู ตังคจิวางกูร
 136. ลักษณ์ วจนานวัช
 137. พลเอก เลิศรัตน์ รัตนวานิช
 138. พลเอก เลิศฤทธิ์ เวชสวรรค์
 139. วงศ์สยาม เพ็งพานิชภักดี    
 140. พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร
 141. วรารัตน์ อติแพทย์
 142. พลเอก วราห์ บุญญะสิทธิ์    
 143. พลเอก วลิต โรจนภักดี
 144. พลเอก วสันต์ สุริยมงคล
 145. พลเอก วัฒนา สรรพานิช
 146. วันชัย สอนศิริ
 147. วัลลภ ตังคณานุรักษ์
 148. พลเอก วิชิต ยาทิพย์
 149. วิทยา ผิวผ่อง
 150. พลเอก วินัย สร้างสุขดี
 151. พลตำรวจโท วิบูลย์ บางท่าไม้
 152. วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์
 153. วิรัตน์ เกสสมบูรณ์
 154. วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์
 155. วิวรรธน์ แสงสุริยะฉัตร
 156. วีระศักดิ์ ฟูตระกูล
 157. วีระศักดิ์ โควสุรัตน์    
 158. วีระศักดิ์ ภูครองหิน
 159. พลเอก วีรัณ ฉันทศาสตร์โกศล
 160. วุฒิพันธุ์ วิชัยรัตน์
 161. ศรีศักดิ์ วัฒนพรมงคล
 162. ศักดิ์ชัย ธนบุญชัย
 163. ศักดิ์ไทย สุรกิจบวร
 164. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ์ เชิดบุญเมือง    
 165. พลตำรวจโท ศานิตย์ มหถาวร
 166. ศิรินา ปวโรฬารวิทยา
 167. พลเรือเอก ศิษฐวัชร วงษ์สุวรรณ    
 168. ศุภชัย สมเจริญ
 169. พลเอก ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์
 170. พลเอก สกนธ์ สัจจานิตย์
 171. หม่อมหลวง สกุล มาลากุล
 172. สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์
 173. พลเรือโท สนธยา น้อยฉายา
 174. พลเอก สนธยา ศรีเจริญ
 175. พลเอก สนั่น มะเริงสิทธิ์
 176. ศาสตราจารย์ สม จาตุศรีพิทักษ์    
 177. พลเอก สมเจตน์ บุญถนอม
 178. สมชาย ชาญณรงค์กุล
 179. สมชาย เสียงหลาย
 180. สมชาย แสวงการ
 181. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) สมชาย หาญหิรัญ
 182. สมเดช นิลพันธุ์
 183. พลตำรวจโท สมบัติ มิลินทจินดา    
 184. สมบูรณ์ งามลักษณ์
 185. สมพล เกียรติไพบูลย์
 186. สมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ
 187. พลตำรวจโท สมหมาย กองวิสัยสุข
 188. พลเอก สมหมาย เกาฏีระ
 189. พลเอก สราวุฒิ ชลออยู่
 190. สวัสดิ์ สมัครพงศ์
 191. พลเอก สสิน ทองภักดี
 192. รองศาสตราจารย์ สังศิต พิริยะรังสรรค์
 193. สัญชัย จุลมนต์
 194. สาธิต เหล่าสุวรรณ
 195. สำราญ ครรชิต
 196. พลเอก สำเริง ศิวาดารงค์
 197. พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร
 198. พลอากาศเอก สุจินต์ แช่มช้อย    
 199. สุชัย บุตรสาระ
 200. นายกองเอก สุธี มากบุญ
 201. สุนี จึงวิโรจน์
 202. สุรชัย ดนัยตั้งตระกูล        
 203. สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย    
 204. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์
 205. สุรเดช จิรัฐิติเจริญ
 206. พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์
 207. พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์
 208. สุรสิทธิ์ ตรีทอง
 209. สุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ
 210. สุวรรณ เลิศปัญญาโรจน์
 211. สุวรรณี สิริเวชชะพันธ์
 212. เสรี สุวรรณภานนท์    
 213. พลเอก อกนิษฐ์ หมื่นสวัสดิ์
 214. พลอากาศเอก อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ
 215. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
 216. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์
 217. อนุศักดิ์ คงมาลัย    
 218. อนุศาสน์ สุวรรณมงคล
 219. อภิรดี ตันตราภรณ์
 220. อมร นิลเปรม
 221. ออน กาจกระโทก
 222. พลเอก อักษรา เกิดผล    
 223. อับดุลฮาลิม มินซาร์
 224. พลเอก อาชาไนย ศรีสุข
 225. พลโท อำพน ชูประทุม
 226. นายแพทย์ อำพล จินดาวัฒนะ
 227. พลเรือเอก อิทธิคมน์ ภมรสูต
 228. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ อุดม คชินทร : ลาออก 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 229. อุดม วรัญญูรัฐ
 230. พลเอก อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์
 231. อุปกิต ปาจรียางกูร
 232. พลเอก อู้ด เบื้องบน
 233. พลตรี โอสถ ภาวิไล
 234. อภิชาติ โตดิลกเวชช์ : แทนนายแพทย์ธีระเกียรติ เริ่มดำรงตำแหน่ง 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 235. จัตุรงค์ เสริมสุข : เริ่มดำรงตำแหน่ง 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (แทนนายชยุต)
 236. ประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ : เริ่มดำรงตำแหน่ง 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 (แทนศ.เกียรติคุณนายแพทย์อุดม)
 237. วิวัฒน์ ศัลยกำธร (ข้าม)
 238. วิชัย ทิตตภักดี : เริ่มดำรงตำแหน่ง 5 กันยายน พ.ศ. 2563 (แทนนายระวี)
 239. สุวัฒน์ จิราพันธุ์ : เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แทนพล.อ.อ.มนัส)
 240. พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (ข้าม)
 241. พันตำรวจเอก จรุงวิทย์ ภุมมา : เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (แทนนายอนุมัติ)
 242. ลือชา การณ์เมือง (ข้าม)
 243. อนุสิษฐ คุณากร : เริ่มปฏิบัติหน้าที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 (แทนนายวิสุทธิ์)
   
related