svasdssvasds

ทีมเศรษฐกิจ “พรรคเพื่อไทย” ถกแนวทางสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ

ทีมเศรษฐกิจ “พรรคเพื่อไทย” ถกแนวทางสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ

ทีมเศรษฐกิจ “พรรคเพื่อไทย” มุ่งหน้าทำงานต่อเนื่อง ประชุมแนวทางสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศในหลากหลายมิติ อาทิ ด้านต่างประเทศ ด้านแหล่งทุน ด้านการเกษตร ฯลฯ

วันนี้ที่ทำการ “พรรคเพื่อไทย” โดยคณะกรรรมการด้านเศรษฐกิจ นำโดย “เศรษฐา ทวีสิน” ผู้ได้รับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี พรรคเพื่อไทย , นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานกรรมการ , กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองประธานกรรมการ , พันศักดิ์ วิญญรัตน์ ที่ปรึกษาฯ , ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาฯ , ปานปรีย์ พหิทธานุกร ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจประชุมหารือเดินหน้าการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อหาแนวทางในการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประเทศในด้านต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านการต่างประเทศ

ที่ประชุม "พรรคเพื่อไทย" ได้พิจารณาการสร้างความเชื่อมั่นและบทบาทของประเทศไทยบนเวทีโลก การอำนวยความสะดวกด้านการศุลกากรแบบไร้รอยต่อ การเจรจาความตกลงการค้าเสรี ไม่ว่าจะเป็น ไทย-EU , ไทย-EFTA , ไทย-GCC , ไทย-UK และความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) และการรับมือนโยบายเน้นการบริโภคภายในของประเทศจีน และการหาตลาดใหม่ในประเทศที่มีประชากรมากแต่ปริมาณการค้ากับไทยยังน้อย เช่น ประเทศไนจีเรีย และความท้าทายภาคธุรกิจไทยและโอกาสใน BIMSTEC

ทีมเศรษฐกิจ “พรรคเพื่อไทย” ถกแนวทางสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

2. ด้านภาวะหนี้และการเข้าถึงแหล่งทุน

ที่ประชุม "พรรคเพื่อไทย" หารือ 3 ปัญหาสำคัญที่ทำให้ภาคเอกชนเข้าไม่ถึงแหล่งทุน คือ

1 .การขาดหลักประกันที่ตรงกับความต้องการของสถาบันการเงิน

2. การมีประวัติการชำระหนี้ที่ไม่ดี

3.แนวทางประกอบธุรกิจไม่ตอบโจทย์

นอกจากนั้นยังมีความกังวลกับภาวะหนี้เสียของภาคเอกชนที่เป็นระเบิดเวลาที่จะเป็นปัญหาในระยะถัดไป

 3. ด้านการเกษตร

ที่ประชุมหารือแนวทางปฏิบัติต่อเนื่องจากแนวนโยบายของพรรค ไม่ว่าจะเป็นการใช้ตลาดนำการผลิต การเพิ่มผลิตภาพของภาคการเกษตร การขยายพื้นที่ชลประทาน และการปรับพื้นที่เพาะปลูกให้ตรงกับความต้องการของตลาด รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินบนเงื่อนไขการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ใหม่ให้กับประชาชนจากสินทรัพย์ที่ถูกมองข้าม

ทีมเศรษฐกิจ “พรรคเพื่อไทย” ถกแนวทางสร้างรายได้ใหม่ให้ประเทศ

4. ด้านพลังงาน

ที่ประชุมหารือการบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนเรื่องราคาพลังงาน โดยการขยายเวลายกเว้นการเก็บภาษีน้ำมันดีเซล ลิตรละ 5 บาท รวมถึงการปรับโครงสร้างพลังงานเพื่อแก้ไขปัญหาราคาพลังงานในระยะกลาง-ยาว โดยยึดหลักความเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย

5. ด้านการท่องเที่ยว

ที่ประชุม "พรรคเพื่อไทย" ได้หารือเกี่ยวกับการเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวกำลังซื้อสูงผ่านวีซ่าแบบเดินทาง เข้า-ออกหลายครั้ง (Multiple Entry Visa) การสร้างแรงจูงใจเพื่อเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวแบบพักพิงระยะยาว ผู้สูงอายุ และการดึงดูดนักท่องเที่ยวเอเชียใต้ รวมถึงการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว

ที่มา FB : พรรคเพื่อไทย

related