svasdssvasds

วิโรจน์ จี้ ไอทีวี ชี้แจง กรณีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ตรงกับความจริง

วิโรจน์ จี้ ไอทีวี  ชี้แจง กรณีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ตรงกับความจริง

“วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ชี้ ไอทีวีอย่าเงียบเนียน ต้องเร่งชี้แจง กรณีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ตรงกับคลิปบันทึกการประชุม ตั้งคำถาม พฤติการณ์เข้าข่ายการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จ เพื่อใช้เป็นเหตุกลั่นแกล้งบุคคลอื่นหรือไม่

จากกรณีที่ “ฐปนีย์ เอียดศรีไชย” ได้เผยแพร่คลิปการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี ในรายการข่าว 3 มิติ ซึ่งผู้หุ้นรายหนึ่ง ได้ถามว่า "บริษัทไอทีวี มีการดำเนินการด้านสื่อหรือไม่” โดยคำตอบจากประธานในที่ประชุม ระบุว่า “ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆ รอผลในคดีให้สิ้นสุดก่อน”

แต่เอกสารการประชุมที่เผยแพร่ออกมาก่อนหน้านี้ กลับระบุคำตอบของประธานฯ ว่า “บริษัทยังดำเนินการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท”

ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า เข้าข่ายการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จ เพื่อใช้เป็นเหตุกลั่นแกล้งบุคคลอื่น เป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่ ?

โดยในเวลาต่อมา “วิโรจน์ ลักขณาอดิศร” ว่าที่ ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านสื่อโซเชียล เรียกร้องให้ “บริษัทไอทีวี” ชี้แจงกรณีดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

“วิโรจน์” จี้ “ไอทีวี” ชี้แจง กรณีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ตรงกับคำตอบจริง  

ตามที่ข่าวสามมิติ จะมีการเปิดคลิปวิดีโอบันทึกการประชุมผู้ถือหุ้นไอทีวี ประจำปี 2566 ซึ่งพบประเด็นสำคัญ คือ ในคำถามที่ถามโดยผู้ถือหุ้นว่า "บริษัทไอทีวี มีการดำเนินงานเกี่ยวกับสื่อหรือไม่"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ปรากฎว่าคลิปวิดีโอ ที่ตอบโดย "นายคิมห์ สิริทวีชัย" ประธานคณะกรรมการบริษัท ในฐานะประธานในที่ประชุม ตอบอย่างชัดเจนว่า "ตอนนี้บริษัทยังไม่มีการดำเนินการใดๆ นะครับ  ก็รอผลคดีความให้สิ้นสุดก่อนนะครับ"

แต่ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ลงนามโดย "นายคิมห์ สิริทวีชัย" ประธานในที่ประชุม กลับบันทึกว่า "ปัจจุบันยังดำเนินกิจการอยู่ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท และมีการส่งงบการเงิน และยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลตามปกติ"

จึงเป็นประเด็นข้อสงสัย ที่ "บริษัทไอทีวี" ต้องชี้แจงต่อสังคมว่า ทำไมรายงานการบันทึกการประชุม ถึงไม่ตรงกับคำตอบ ที่ประธานฯ ตอบในที่ประชุม

ใครเป็นคนสั่ง ใครเป็นผู้บงการ ให้ทำรายงานการประชุมแบบนี้ และที่สังคมต้องตั้งคำถามต่อก็คือ พฤติการณ์แบบนี้ เข้าข่ายการทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นเท็จ เพื่อใช้เป็นเหตุกลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องโทษคดีอาญา หรือไม่

ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการผู้สอบทานและแก้ไขรายงานการประชุม ตลอดจนคณะกรรมการท่านอื่นๆ จะรับผิดชอบต่อกรณีนี้อย่างไร

“วิโรจน์” จี้ “ไอทีวี” ชี้แจง กรณีรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ตรงกับคำตอบจริง

บริษัทไอทีวี ควรต้องเร่งชี้แจงข้อสงสัยต่างๆ ข้างต้น ให้สังคมทราบโดยกระจ่าง จะเงียบเนียนไม่ได้ครับ เพราะการกระทำในลักษณะนี้ อาจเข้าข่ายการกระทำความผิดในมาตรา 216 ของ พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งมีโทษจำคุกถึง 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

พระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

มาตรา 94  กรรมการต้องรับผิดร่วมกันเพื่อความเสียหายใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นและบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องกับบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้มีส่วนในการกระทำความผิดนั้นด้วย

(1) การแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อความอันควรต้องแจ้งเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในการเสนอขายหุ้นหุ้นกู้หรือตราสารการเงินของบริษัท

(2) การแสดงข้อความหรือลงรายการในเอกสารที่ยื่นต่อนายทะเบียนโดยข้อความหรือรายการนั้นเป็นเท็จ หรือไม่ตรงกับบัญชี ทะเบียน หรือเอกสารของบริษัท

(3) การจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการอันเป็นเท็จ

มาตรา 216 บุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของบริษัทใด กระทำหรือยินยอมให้กระทำการดังต่อไปนี้

(1) ทำให้เสียหาย ทำลาย เปลี่ยนแปลง ตัดทอน หรือปลอมบัญชี เอกสาร หรือหลักประกันของบริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัท หรือ

(2) ลงข้อความเท็จ หรือไม่ลงข้อความสำคัญในบัญชีหรือเอกสารของ บริษัท หรือที่เกี่ยวกับบริษัท ถ้ากระทำหรือยินยอมให้กระทำเพื่อลวงให้บริษัทหรือผู้ถือหุ้นขาดประโยชน์ อันควรได้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งล้านบาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ที่มา รายการข่าว 3 มิติ / FB : Wiroj Lakkhanaadisorn - วิโรจน์ ลักขณาอดิศร

related