svasdssvasds

เปิดผลสำรวจ สวนดุสิตโพล “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ”

เปิดผลสำรวจ สวนดุสิตโพล “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ”

“สวนดุสิตโพล” เผยผลสำรวจ “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ” พบประชาชนส่วนใหญ่ 75.41 % เห็นด้วย ควรมีกฎหมายรองรับ “กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)”

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ  “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ”  จำนวนทั้งสิ้น 1,017 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน2566 เผยแพร่เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 66 โดยผลสำรวจทั้งหมดมีดังนี้

1. ประชาชนทราบหรือไม่ว่า ตลอดเดือนมิถุนายน เป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลอง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจของ “กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)”

รู้ 54.28 %

ไม่รู้ 45.72 %

2. ประชาชนคิดอย่างไร กับ “ความหลากหลายทางเพศ” ในสังคมไทยปัจจุบัน

อันดับ 1 สังคมไทยเปิดกว้าง ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้น 54.92 %

อันดับ 2 เป็นสิทธิของแต่ละคน ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกัน 32.51 %

อันดับ 3 บางส่วนยังไม่ยอมรับ มีมุมมองความคิดแบบเดิมๆ อยู่ 21.45 %

อันดับ 4 ควรมีกฎหมายรับรองสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ 16.94 %

อันดับ 5 อยากให้ระมัดระวังการแสดงออก บางครั้งไม่เหมาะสม เกินขอบเขต 11.75 %

เปิดผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

3. ประชาชนให้การยอมรับ “เรื่องความหลากหลายทางเพศ” มากน้อยเพียงใด

ยอมรับ 84.56 %

ไม่ยอมรับ 15.44 %

4. ประชาชนคิดว่า สังคมไทยตระหนักรู้และให้ความสำคัญกับ “กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)” มากน้อยเพียงใด

อันดับ 1 มาก 49.95 %

อันดับ 2 ปานกลาง 33.92 %

อันดับ 3 น้อย 16.13 %

5. ในครอบครัว เพื่อน ที่ทำงาน ประชาชนเคยพบปัญหาการเหยียด ทำร้าย (ร่างกายและจิตใจ) เปรียบเทียบ ต่อว่า ฯลฯ ต่อบุคคล “กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)” หรือไม่

ไม่เคยพบเห็น 53.00 %

เคยพบเห็น 47.00 %

เปิดผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ”

6. ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ว่า สังคมไทยในปัจจุบัน ควรมีกฎหมายรองรับ “กลุ่มหลากหลายทางเพศ (LGBTQ+)”

อันดับ 1เห็นด้วย 75.41 %

อันดับ 2 ไม่เห็นด้วย 12.59 %

อันดับ 3 ไม่แน่ใจ 12.00 %

เปิดผลสำรวจ “สวนดุสิตโพล” “คนไทยกับความหลากหลายทางเพศ”

ที่มา สวนดุสิตโพล

related