svasdssvasds

เผยผลสำรวจ สวนดุสิตโพล คาด การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น

เผยผลสำรวจ สวนดุสิตโพล คาด การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น

สวนดุสิตโพล เผยผลสำรวจเรื่อง "คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา” โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ระบุว่า การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี น่าจะเป็นไปอย่างไม่ราบรื่น

“สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ กรณี “คนไทยกับการเมืองไทยหลังจากได้ประธานสภา” จำนวนทั้งสิ้น 1,078 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. เผยแพร่ผลสำรวจวันที่ 9 ก.ค. 2566

จากผลการสำรวจสามารถสรุปได้ว่า ความเห็นต่อการเมืองไทยในช่วงนี้ คือ อยากเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่โดยเร็ว โดยมองว่าปัญหาและอุปสรรคของ “รัฐบาลใหม่” คือ  การจัดสรรตำแหน่งไม่ลงตัว มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป

ทั้งนี้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ควรคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของพรรคการเมือง  นอกจากนี้ คาดว่า “การเลือกนายกรัฐมนตรี” ไม่น่าจะราบรื่น และหากได้รัฐบาลใหม่แล้ว ก็อยากให้เร่งแก้ไขปัญหาปากท้อง ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ  ส่วนความในใจของประชาชนที่อยากบอก “รัฐบาลใหม่” คือ ขอให้ตั้งใจทำงาน ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม โดยรายละเอียดในการสำรวจทั้ง 6 ข้อ มีดังต่อไปนี้

เผยผลสำรวจ สวนดุสิตโพล คาด การโหวตเลือกนายกฯ เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. ประชาชนมีความเห็นอย่างไรกับการเมืองไทยในช่วงนี้

อันดับ 1 อยากเห็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่โดยเร็ว 71.65%

อันดับ 2 เบื่อความขัดแย้ง เลือกตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้รัฐบาลใหม่ 69.05%

อันดับ 3 การเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ แก่งแย่งกันไปมา 51.49%

2. ประชาชนคิดว่าปัญหาและอุปสรรคของ “รัฐบาลใหม่” คืออะไร

อันดับ 1 การจัดสรรตำแหน่งไม่ลงตัว มุ่งประโยชน์ส่วนตัวมากเกินไป 68.32%

อันดับ 2 มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง ซับซ้อน ต้องใช้เวลา 67.01%

อันดับ 3 ความคิดเห็นระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลและสมาชิกภายในพรรคไม่ตรงกัน 65.70%

3. ประชาชนคิดว่าควรทำอย่างไร การจัดตั้งรัฐบาลใหม่จึงจะราบรื่น

อันดับ 1 คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าของพรรคการเมือง 78.52%

อันดับ 2 เคารพเสียงของประชาชน คำนึงถึงหลักประชาธิปไตย 69.47%

อันดับ 3 ควรทำตามกติกามารยาทที่พึงปฏิบัติ 47.90%

4. ประชาชนคิดว่า “การเลือกนายกรัฐมนตรี” จะเป็นไปด้วยความราบรื่นหรือไม่

อันดับ 1 ไม่น่าจะราบรื่น 56.12%

อันดับ 2 น่าจะราบรื่น 43.88%

เผยผลสำรวจ สวนดุสิตโพล คาด การโหวตเลือกนายกฯ เป็นไปอย่างไม่ราบรื่น

5. ประชาชนอยากให้รัฐบาลใหม่เร่งแก้ไขปัญหาใดบ้าง

อันดับ 1 ปัญหาปากท้อง ค่าใช้จ่าย ค่าครองชีพ 77.35%

อันดับ 2 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 72.04%

อันดับ 3 ความเหลื่อมล้ำของประชาชน 57.50%

6. ความในใจของประชาชนที่อยากบอก “รัฐบาลใหม่”

อันดับ 1 ขอให้ตั้งใจทำงาน ร่วมมือกันพัฒนาประเทศ สร้างผลงานให้เป็นรูปธรรม 43.05%

อันดับ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 39.66%

อันดับ 3 บริหารบ้านเมืองด้วยความรอบคอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต 30.45%

ที่มา : สวนดุสิตโพล

related