svasdssvasds

อ.ชลธิรา ได้รับการเชิดชูเกียรติฯ ขอไม่เข้าร่วมงาน เพื่อไว้ทุกข์ให้แผ่นดิน

อ.ชลธิรา ได้รับการเชิดชูเกียรติฯ ขอไม่เข้าร่วมงาน เพื่อไว้ทุกข์ให้แผ่นดิน

ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา ได้รับการเชิดชูเกียรติ “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม แต่ขอไม่เข้าร่วมงาน เหตุกำลังไว้ทุกข์ให้แผ่นดิน ที่สิทธิและเสียงประชาชนส่วนข้างมาก ถูกปล้นชิง

ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาและวรรณคดีไทย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก จากกรณีที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” จากกระทรวงวัฒนธรรม แต่ขอไม่เข้าร่วมงาน เพื่อไว้ทุกข์ให้แผ่นดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้  

“ขอขอบคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก “ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย” ประจำปี 2566 ดิฉันขอน้อมรับการเชิดชูเกียรตินี้  แต่ต้องขออภัยที่ตัดสินใจไม่ไปร่วมงานในวันนี้ (24 กรกฎาคม 2566) ที่หอประชุมศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“เนื่องจากดิฉันกำลังไว้ทุกข์ให้กับแผ่นดินไทย ร่วมกับประชาชนส่วนข้างมากของประเทศ ที่สิทธิและเสียงอันบริสุทธิ์ใจของเขาถูกปล้นชิงไป โดยคณะบุคคลและองค์กรการเมือง ที่ล้วนแอบอ้างใช้ “มาตรา 112” เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ธุรกิจผูกขาด และพวกพ้อง อย่างไม่มีความละอายแก่ใจ”

อ.ชลธิรา ได้รับการเชิดชูเกียรติฯ ขอไม่เข้าร่วมงาน เพื่อไว้ทุกข์ให้แผ่นดิน

บทความที่น่าสนใจ

ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิตและอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณคดีไทย จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขามานุษยวิทยา จาก Research School of Pacific and Asian Studies, The Australian national University และได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์พิเศษ โดยประธานาธิบดี Jaques Girac ประเทศฝรั่งเศส จากการเสนอของ ISCID, University du Littorale Academic de Lille, France.

ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญทางวิชาการหลากหลายด้าน ทั้งด้านภาษาและวรรณคดีไทย วรรณคดีเปรียบเทียบ มานุษยวิทยา วัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ ชาติพันธุ์วรรณนา สิทธิมนุษยชน เอเชียศึกษา ภารตวิทยา การแพทย์แผนไทย ฯลฯ

อ.ชลธิรา ได้รับการเชิดชูเกียรติฯ ขอไม่เข้าร่วมงาน เพื่อไว้ทุกข์ให้แผ่นดิน

ส่วนบทบาทการบริหารการศึกษา ศ.พิเศษ ดร.ชลธิรา มีประสบการณ์การสอนระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประสบการณ์ด้านงานบรรณาธิการกิจในระดับชาติและนานาชาติ รวมทั้งประสบการณ์ด้านการวิจัยและการบริหารชุดโครงการวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ส่งผลให้มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับในวงวิชาการเป็นจำนวนมาก

ที่มา FB : Cholthira Satyawadhna

related