svasdssvasds

วิธีคำนวณยอดหนี้ กยศ. แบบใหม่ ลูกหนี้ชื่นใจจ่ายถูกลง

วิธีคำนวณยอดหนี้ กยศ. แบบใหม่ ลูกหนี้ชื่นใจจ่ายถูกลง

วิธีคำนวณยอดหนี้ กยศ. แบบใหม่ ลูกหนี้ กยศ. มีเฮ รัฐบาลเคาะคำนวณยอดใหม่ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไม่เกิน 1% ต่อปี ส่วนเบี้ยปรับจะลดเหลือ 0.5% ต่อปี จากเดิมที่กำหนดให้เก็บดอกเบี้ยไม่เกิน 7.5% ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ นัดแรก เห็นชอบแนวทางการแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) โดยจะคำนวณภาระหนี้ของลูกหนี้ที่มีอยู่ในปัจจุบันใหม่ ให้เป็นไปตามพ.ร.บ.กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

ให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกิน 1% ต่อปี กรณีผิดนัดชำระจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยปรับจาก 7.5% เหลือ 0.5% ต่อปี และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน และให้มีการปรับลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่ ให้หักชำระเงินต้นเฉพาะส่วนที่ครบกำหนด จากนั้นเป็นดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด และเงินเพิ่มตามลำดับ

การคำนวณยอดหนี้ใหม่ครั้งนี้จะครอบคลุมลูกหนี้ประมาณ 3.5 ล้านราย ที่ยังมีสถานะเป็นลูกหนี้ของกองทุน กยศ.

ลูกหนี้ กยศ. กลุ่มที่มีความเดือดร้อน และมีความจำเป็นเร่งด่วน 2 กลุ่ม ดังนี้

  • ลูกหนี้ที่ถูกฟ้องร้องและอยู่ในชั้นของกรมบังคับคดี จำนวน 4.6 หมื่นคน จะเริ่มทำให้เสร็จในเดือนธันวาคม 2566 นี้
  • ลูกหนี้ที่จะหมดอายุความในเดือนมีนาคม 2567 จำนวน 4 หมื่นคน เพื่อปรับโครงสร้างหนี้กับกยศ.ใหม่

รายละเอียดของการชำระต้นเงินและดอกเบี้ย

วิธีคำนวณยอดหนี้ กยศ. แบบใหม่ สัญญากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่กองทุนฯ เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566

กองทุนฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงเนื้อหาในสัญญากู้ยืมเงินให้มีหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาและการชำระเงินคืนกองทุนตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 รายละเอียดการผ่อนชำระเงินคืนในแต่ละแบบ มีดังนี้

  • แบบที่ 1 รายเดือน ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน
  • แบบที่ 2 รายไตรมาส (3 เดือน) ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกไตรมาส
  • แบบที่ 3 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกปี
  • แบบที่ 4 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up)

ทั้งนี้ วิธีคำนวณยอดหนี้ กยศ. แบบใหม่ ในกรณีผ่อนชำระ หากผู้กู้ยืมเงินไม่เลือกวิธีการผ่อนชำระวิธีใดวิธีหนึ่งข้างต้น ผู้ให้กู้ยืม จะถือว่าผู้กู้ยืมเงินประสงค์จะผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายปี โดยชำระต้นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) นอกจากนี้ ในการผ่อนชำระเงินคืน ผู้กู้ยืมเงินจะต้องผ่อนชำระเงินคืนให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดระยะเวลา 2 ปี

 

แบบที่ 1 รายเดือน ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกเดือน 

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากันทุกเดือน ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

แบบที่ 2 รายไตรมาส (3 เดือน) ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกไตรมาส

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา  โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากัน ทุกไตรมาส (ทุก 3 เดือน นับแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกตามวรรคก่อน) ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใดในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระทุกไตรมาส ภายในวันที่ 5 ของเดือนที่ถึงกำหนดชำระ ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

แบบที่ 3 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนเท่ากันทุกปี

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไป ให้ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เท่ากันทุกปี ตามที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้ให้กู้ยืม ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ การคิดดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาโดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

แบบที่ 4 รายปี ชำระต้นเงินในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) 

ผู้กู้ยืมเงินจะต้องชำระเงินกู้ยืมคืนงวดแรกเต็มจำนวนเฉพาะต้นเงินไม่มีดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ภายในวันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษา โดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี

สำหรับการชำระเงินกู้ยืมคืนในงวดต่อ ๆ ไปให้ ผู้กู้ยืมเงินชำระเงินกู้ยืมคืนในจำนวนที่เพิ่มขึ้นทุกปี (Step Up) ตามที่ผู้กู้ยืมเงินแจ้งความประสงค์ไว้กับผู้ให้กู้ยืม ซึ่งเป็นการชำระคืนต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยหรือประโยชน์อื่นใด ในอัตราร้อยละ 1 ต่อปี โดยให้ชำระภายในวันที่ 5 กรกฎาคมของแต่ละปี ทั้งนี้ วิธีคำนวณยอดหนี้ กยศ. แบบใหม่ ให้คิดตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคมแรกภายหลังจากวันที่ผู้กู้ยืมเงินได้รับอนุมัติให้สำเร็จการศึกษา หรือเลิกการศึกษาโดยมีคำสั่งให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา หรือพ้นสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาตามกฎหมาย หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ของต้นเงินที่เหลือหลังจากผู้กู้ยืมเงินได้ชำระเงินกู้ยืมงวดแรกแล้ว

ข้อมูลจาก : กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

related