svasdssvasds

สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

เจ้าคุณประสารแจ้งข่าวเศร้า สมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2567

พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือ “เจ้าคุณประสาร” รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งข่าวเศร้า ของการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระสังฆราช (Tep Vong) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา

โดยระบุว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระอัครมหาสังฆราชาธิบดี เทพ วงศ์ (Tep Vong) สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

สมเด็จพระสังฆราช (Tep Vong) แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์ วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.40 น. ณ วัดอุณณาโลม ราชธานี พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา สิริพระชนมายุ 92 ปี 72 พรรษา

สมเด็จพระสังฆราช แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา สิ้นพระชนม์แล้ว

related